Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 19 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8409) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 19 POZ 50

Strona 1 z 8
L 19/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2008 r. wyłączająca niektóre usługi w sektorze pocztowym w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8409)

(Jedynie tekst w języku szwedzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/46/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

a)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług poczto­ wych (1), w szczególności jej art. 30 ust. 4 i 6, uwzględniając wniosek złożony przez przedsiębiorstwo Posten AB Sweden (zwane dalej „Pocztą Szwedzką”) drogą elektro­ niczną w dniu 19 czerwca 2008 r., po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych, a także mając na uwadze, co następuje:

I. STAN FAKTYCZNY (1)

usługi w zakresie adresowanych przesyłek listowych pierwszej klasy (klienci indywidualni – klienci indy­ widualni (C2C), klienci indywidualni – klienci bizne­ sowi (C2B), klienci biznesowi – klienci biznesowi (B2B) i klienci biznesowi – klienci indywidualni (B2C)) w obrocie krajowym i zagranicznym; kate­ goria ta obejmuje również priorytetową dostawę prasy oraz przesyłki ekspresowe;

W dniu 19 czerwca 2008 r. Poczta Szwedzka przesłała Komisji drogą elektroniczną wniosek na mocy art. 30 ust. 5 dyrektywy 2004/17/WE. Zgodnie z art. 30 ust. 5 akapit pierwszy Komisja poinformowała władze szwedzkie o fakcie otrzymania wniosku pismem z dnia 25 czerwca 2008 r., na które władze szwedzkie, po uprzednim złożeniu wniosku o przedłużenie terminu, odpowiedziały pocztą elektroniczną w dniu 2 września 2008 r. Komisja ponadto zwróciła się do Poczty Szwedz­ kiej drogą elektroniczną w dniu 30 lipca 2008 r. o dodatkowe informacje, które zostały przekazane przez Pocztę Szwedzką drogą elektroniczną w dniu 15 sierpnia 2008 r. Wniosek złożony przez Pocztę Szwedzką dotyczy nie­ których usług pocztowych, jak również pewnych innych usług w Szwecji. We wniosku określono następujące usługi:

b) usługi w zakresie niepriorytetowych przesyłek listo­ wych, w tym tzw. usługi „e-brev”, zwykłą dostawę prasy i adresowane przesyłki reklamowe. E-brev oznacza usługę, w której ramach materiały dostar­ czone przez klienta na nośniku elektronicznym przyjmują, w drodze wydruku i opakowania w kopertę, fizyczną formę przesyłki listowej powią­ zanej z usługą pocztową; usługi w ramach tej kate­ gorii podlegają dalszym rozróżnieniom z uwagi na różnice w sposobie opracowywania i taryfikacji nie­ których rodzajów przesyłek. Z tego względu istnieje zasadnicza różnica pomiędzy przesyłkami pojedyn­ czymi a sortowanymi przesyłkami masowymi (zwanymi również wstępnie posortowanymi przesył­ kami masowymi). Usługi w tej ostatniej kategorii są ponadto różnicowane w zależności od obszaru geograficznego, w którym są oferowane, czyli istnieje różnica pomiędzy sortowanymi przesyłkami maso­ wymi w obszarach metropolitalnych (2) Szwecji i poza nimi. Szczególnie znaczącą konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, iż ceny różnią się – i to istotnie (3) – w zależności od miejsca świad­ czenia usługi. Do celów niniejszej decyzji uwzględ­ nione zostaną zatem trzy różne usługi, a mianowicie: — ogólne usługi w zakresie niepriorytetowych prze­ syłek listowych, czyli wszelkie wyżej opisane usługi w zakresie niepriorytetowych przesyłek listowych, z wyłączeniem:

(2) Określanych jako niektóre okręgi kodowe w dużych miastach i ich okolicach, takich jak Sztokholm, Göteborg, Malmö czy Västerås. (3) Średnia cena wynosi 0,40 SEK; dla porównania – cena nieprioryte­ towej przesyłki listowej o wadze do 20 g wynosi 4,0 SEK, a cena listu niepriorytetowego w ramach przesyłki masowej poza obsza­ rami metropolitalnymi – 2,84 SEK. Cena listów niepriorytetowych doręczanych w ramach przesyłki masowej jest średnio 16,39 % niższa w obszarach metropolitalnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 19 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 62 z 200923.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2009 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, ostatnio utrzymanego i zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 oraz znosząca zawieszenie płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej przyznane niektórym stronom zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 157)

 • Dz. U. L19 - 57 z 200923.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych nie ma zastosowania w odniesieniu do wytwarzania energii elektrycznej w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8569) (1)

 • Dz. U. L19 - 49 z 200923.1.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L19 - 29 z 200923.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/121/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych (Przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L19 - 26 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 66/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 24 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 65/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L19 - 22 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L19 - 20 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L19 - 18 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L19 - 16 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L19 - 12 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L19 - 11 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L19 - 9 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L19 - 5 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L19 - 3 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2009 z dnia 21 stycznia 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L19 - 1 z 200923.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.