Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 633/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

Data ogłoszenia:2009-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1

Strona 1 z 10
22.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 633/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 179 i 181a,

wybranych projektów ochrony środowiska w rosyjskiej części basenu Morza Bałtyckiego w ramach wymiaru północnego (3) i 2005/48/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europej­ skiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesio­ nych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i na Białorusi (4) w sprawie pożyczek regionalnych.

uwzględniając wniosek Komisji,

(3)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trakta­ tu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od 1963 r. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) prowadzi działania poza granicami Wspólnoty wspierające jej poli­ tykę zewnętrzną.

Mając na uwadze wsparcie dla działań zewnętrznych Wspólnoty bez uszczerbku dla zdolności kredytowej EBI, EBI powinien otrzymać wspólnotową gwarancję budżetową na operacje realizowane poza granicami Wspólnoty. Należy zachęcać EBI do rozszerzenia zakresu operacji pozawspólnotowych prowadzonych bez gwarancji wspólnotowych, w szczególności w krajach ubiegających się o członkostwo i krajach basenu Morza Śródziemnego oraz w krajach posiadających wiarygod­ ność kredytową na poziomie inwestycyjnym, leżących w innych regionach, przy jednoczesnym sprecyzowaniu charakteru gwarancji wspólnotowej jako instrumentu zabezpieczającego ryzyko polityczne lub ryzyko kredy­ towe dłużnika typu państwo.

(2)

Większość tych operacji jest prowadzona na wniosek Rady i wspierana jest gwarancjami budżetowymi Wspól­ noty, którymi zarządza Komisja. Ostatnio gwarancję wspólnotową na lata 2000–2007 ustanowiono decyzją Rady 2008/580/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami na projekty poza Wspólnotą (w południowo-wschodnich krajach sąsiedzkich, w krajach basenu Morza Śródziemnego, Ameryce Łaciń­ skiej i Azji oraz w Republice Południowej Afryki) (2) oraz decyzjami Rady 2001/777/WE z dnia 6 listopada 2001 r. udzielająca Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wspólnotowej gwarancji na wypadek strat w wyniku szczególnej działalności pożyczkowej w odniesieniu do

(4)

Gwarancja wspólnotowa powinna pokrywać straty zwią­ zane z pożyczkami i gwarancjami na zabezpieczenie pożyczek w ramach projektów inwestycyjnych, które kwalifikują się do finansowania przez EBI w krajach obję­ tych instrumentem pomocy przedakcesyjnej (5) (IPA), europejskim instrumentem sąsiedztwa i partnerstwa (6) (ENPI) oraz instrumentem finansowania współpracy na rzecz rozwoju (7) (DCI), w przypadkach gdy finansowanie pożyczki lub gwarancja zostały udzielone zgodnie z podpisaną umową, która nie wygasła ani nie została rozwiązana („operacje finansowe EBI”).

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. (dotych­ czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. (2) Dz.U. L 186 z 15.7.2008, s. 30.

(3) Dz.U. L 292 z 9.11.2001, s. 41. (4) Dz.U. L 21 z 25.1.2005, s. 11. (5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82). (6) Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1). (7) Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 11 z 200922.7.2009

    Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/14 dotyczącą zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego (EBC/2009/17)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.