Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/14 dotyczącą zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego (EBC/2009/17)

Data ogłoszenia:2009-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 11

22.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2003/14 dotyczącą zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego (EBC/2009/17) (2009/555/WE)

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 119 oraz art. 123 ust. 2, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 17, art. 21 ust. 2, art. 44 oraz art. 47 ust. 1 tiret pierwsze, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 431/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 ustanawiające środki średniookresowej pomocy finansowej dla wsparcia bilansów płatniczych państw członkow­ skich (1), w szczególności jego art. 1 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

kami na rachunek w Europejskim Banku Centralnym na siedem dni operacyjnych systemu TARGET2 przed upływem terminu danej należności. EBC uważa zatem za konieczne otworzenie w tym celu specjalnych rachunków krajowych banków centralnych państw członkowskich.

(3)

Konieczna jest zatem zmiana brzmienia decyzji EBC/2003/14 z dnia 7 listopada 2003 r. dotyczącej zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookreso­ wych środków wsparcia finansowego (3), odzwierciedla­ jąca powyższe zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiającego środki średnio­ okresowej pomocy finansowej dla wsparcia bilansów płatniczych państw członkowskich (2) Europejski Bank Centralny (EBC) jest zobowiązany do podjęcia koniecz­ nych ustaleń w zakresie zarządzania pożyczkami udzie­ lanymi w ramach średniookresowej pomocy finansowej państwom członkowskim, które nie przyjęły euro. Artykuł 1 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 431/2009 wprowadza do rozporządzenia (WE) nr 332/2002 nowy art. 7 ust. 5, zgodnie z którym państwo członkow­ skie otrzymujące pożyczkę w ramach średniookresowej pomocy finansowej przekazuje należną z tytułu otrzy­ manej pożyczki kwotę główną wraz z należnymi odset­

W decyzji EBC/2003/14 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Płatności związane z operacjami kredytowymi Wspólnoty Europejskiej będą dokonywane za pośrednictwem rachunków otwieranych przez EBC we własnym imieniu lub – w zależności od brzmienia porozumień kredytowych pomiędzy Wspólnotą Europejską a danym państwem człon­ kowskim – za pośrednictwem rachunków otwieranych przez EBC w imieniu krajowego banku centralnego takiego państwa członkowskiego lub w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich.”;

(3) Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 35.

(2)

(1) Dz.U. L 128 z 27.5.2009, s. 1. (2) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.

L 190/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2009

2) artykuł 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Środki finansowe uzyskane przez EBC na rachunek Wspólnoty Europejskiej z tytułu wypłaty oprocentowania lub spłaty kwoty głównej kredytu przez kredytowane państwo członkowskie zostaną przekazane w terminie wymagalności na rachunki wskazane przez kredytodawców zgodnie z porozumieniami kredytowymi zawartymi przez Wspólnotę Europejską.”; 3) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 EBC księguje każdą operację kredytową na następujących rachunkach w euro: a) na rachunku po stronie pasywów – przy księgowaniu środków otrzymywanych na rachunek Wspólnoty Euro­ pejskiej oraz ich przekazywaniu krajowemu bankowi centralnemu kredytowanego państwa członkowskiego; b) na rachunku przejściowym pod nazwą »zobowiązania Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do operacji kredy­ towych Wspólnoty Europejskiej«, wyposażonym w razie potrzeby w subkonta odnoszące się do poszczególnych kredytodawców w ramach porozumień kredytowych; c) na rachunku przejściowym pod nazwą »wierzytelności Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do operacji kredy­ towych Wspólnoty Europejskiej«”; 4) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5 EBC księguje operacje finansowe opisane w art. 3 w dacie waluty poprzez obciążanie lub uznawanie rachunków wska­ zanych w niniejszej decyzji.”; 5) artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 6 1. EBC dokonuje sprawdzenia dat przekazania środków oraz dat wymagalności określonych w odpowiednich poro­ zumieniach kredytowych dla wypłaty odsetek oraz spłaty kwoty głównej. 2. Najpóźniej na 15 dni kalendarzowych przed każdą datą przekazania środków EBC dokonuje powiadomienia krajowego banku centralnego państwa członkowskiego obciążonego zobowiązaniami finansowymi względem Wspólnoty Europejskiej.”. Artykuł 2 Zarząd EBC podejmie środki niezbędne dla wykonania niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Frankfurt nad Menem dnia 19 czerwca 2009 r. W imieniu Rady Ogólnej EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 190 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 1 z 200922.7.2009

    Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 633/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.