Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1145/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

Data ogłoszenia:2009-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 15

23.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 638/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1145/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

odziarniania bawełny oraz przy jednoczesnym unikaniu nadmiernej kompensacji.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i ustanawiające krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1145/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 637/2008 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 472/2009 (2) wprowadza dla państw członkowskich możliwość przedkładania jednego projektu zmienionego programu restrukturyzacji na okres ośmiu lat. Konieczne jest dostosowanie przepisów wykonawczych do tej możliwości. W związku z możliwością przedłużenia czasu trwania programów, należy zwiększyć maksymalną wartość procentową, która może być wypłacona w formie zaliczki. Należy określić warunki zwalniania zabezpie­ czeń związanych z tymi zaliczkami oraz wyjaśnić, że zabezpieczenia nie są wymagane w odniesieniu do zali­ czek wypłaconych po pełnym wykonaniu odpowiednich zadań. W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania podmiotów zajmujących się odziarnianiem, konieczne jest, aby kontrole, o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1145/2008 (3) obejmowały wszystkie środki wymienione w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 637/2008. Ponadto należy określić obowiązek sprawdzenia przez państwa członkowskie przestrzegania zobowiązania do niewykorzystywania jednostki produkcyjnej dla celów odziarniania bawełny przez okres dziesięciu lat od chwili zatwierdzenia wniosku o demontażu. W celu optymalizacji efektów programów restrukturyza­ cyjnych, konieczne jest zapewnienie państwom człon­ kowskim dodatkowej elastyczności przy ustalaniu wyso­ kości pomocy na demontaż na tonę nieodziarnionej bawełny, przy uwzględnieniu różnorodności branży

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1145/2008 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku środków, określonych w art. 7 ust. 1 lit. a), b), d) i e) rozporządzenia (WE) nr 637/2008 państwa członkowskie mogą dokonać płatności jednej lub większej liczby zaliczek na rzecz beneficjentów. Łączna wysokość wszystkich zaliczek nie przekracza 87,5 % kwalifikowalnych wydatków. Wypłata zaliczki uzależniona jest od wniesienia zabezpie­ czenia w kwocie równej 120 % wysokości danej zaliczki. Po spełnieniu warunków zakończenia środka oraz po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi i trzeci, zabezpieczenia są zwalniane, a wszelkie dodatkowe płatności nie podlegają wniesieniu zabezpieczenia.”; b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wszelkie płatności, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczące konkretnych wniosków są dokonywane najpóźniej: a) do dnia 30 czerwca czwartego roku od upłynięcia terminu składania projektów czteroletnich programów restrukturyzacyjnych, zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 637/2008;

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 178 z 5.7.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 144 z 9.6.2009, s. 1. (3) Dz.U. L 308 z 19.11.2008, s. 17.

L 191/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2009

b) do dnia 30 czerwca ósmego roku od upłynięcia terminu składania projektów ośmioletnich programów restrukturyzacyjnych, zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 637/2008. Płatności w pierwszym roku pierwszego okresu progra­ mowania są dokonywane od dnia 16 października 2009 r.” 2) w art. 7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) akapit drugi otrzymuje brzmienie: „W przypadku środków, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), d) i e) rozporządzenia (WE) nr 637/2008, przed dokonaniem ostatecznej płatności państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę na miejscu każdego zakładu, jednostki produkcyjnej i beneficjenta otrzymujących wsparcie w ramach programu restrukturyzacyjnego, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wszystkie warunki uzyskania pomocy oraz wykonane środki,

o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b), d) i e) tego rozporządzenia.” b) dodaje się akapit czwarty w następującym brzmieniu: „Państwa członkowskie sprawdzają czy przestrzegane jest zobowiązanie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e).” 3) w art. 10 ust. 1, lit. e) otrzymuje brzmienie: „e) pisemnego zobowiązania do niewykorzystywania jedno­ stki produkcyjnej lub jednostek produkcyjnych dla celów odziarniania bawełny przez okres dziesięciu lat od zatwierdzenia wniosku, o którym mowa w lit. b).”; 4) W art. 11 ust. 2 „100 EUR” zastępuje się „190 EUR”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 72 z 200923.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

 • Dz. U. L191 - 69 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 623/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L191 - 53 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L191 - 42 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (1)

 • Dz. U. L191 - 35 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (1)

 • Dz. U. L191 - 26 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (1)

 • Dz. U. L191 - 17 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego

 • Dz. U. L191 - 10 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L191 - 5 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L191 - 3 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka (1)

 • Dz. U. L191 - 1 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.