Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego

Data ogłoszenia:2009-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 17

Strona 1 z 9
23.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Ponieważ przestrzeganie przepisów prawa jest stałą powinnością rolników, wsparcie specjalne nie powinno stanowić wynagrodzenia za ich przestrzeganie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 68 ust. 7, art. 69 ust. 6 akapit pierwszy lit a), art. 69 ust. 7 akapit czwarty, art. 71 ust. 6 akapit drugi, art. 71 ust. 10 i art. 142 lit. c) i q),

(6)

Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać z tytułu prowadzenia określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub poprawy stanu środowiska. W celu pozostawienia państwom członkowskim wolnej ręki, przy jednoczesnym zapew­ nieniu właściwego zarządzania środkami, obowiązek zdefiniowania określonych rodzajów gospodarki rolnej należy przypisać państwom członkowskim, przy czym przedmiotowe środki powinny jednak przewidywać znaczące i wymierne korzyści dla środowiska.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozdział 5 tytułu III rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przewiduje przyznawanie rolnikom wsparcia specjalnego. Należy określić szczegółowe zasady stosowania tego rozdziału.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać z tytułu poprawy jakości produktów rolnych. W celu wsparcia państw członkowskich należy ustanowić indy­ katywny wykaz koniecznych do spełnienia warunków.

(7)

(2)

Zgodnie z art. 68 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wymagana jest zgodność między wsparciem specjalnym przyznawanym na mocy tego artykułu a innymi wspólnotowymi środkami wsparcia lub środ­ kami finansowanymi w ramach pomocy państwa. Z myślą o właściwym zarządzaniu przedmiotowymi systemami należy zadbać, aby podobne środki nie otrzy­ mywały podwójnego finansowania, korzystając jedno­ cześnie ze wsparcia specjalnego i innych wspólnotowych systemów wsparcia. Ze względu na różnorodność możli­ wych sposobów wykonania wsparcia specjalnego odpo­ wiedzialność za zapewnienie spójności należy pozostawić w rękach państw członkowskich stosownie do decyzji, jakie podejmą one w celu wdrożenia środków wsparcia specjalnego, wedle ram ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 oraz zgodnie z warunkami ustanowio­ nymi w niniejszym rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wsparcie specjalne można przyznawać z tytułu poprawy sprzedaży produktów rolnych stosownie do art. 68 ust. 2 lit. c) tego rozporządzenia, który zawiera wymóg, aby wsparcie to spełniało kryteria określone w art. 2–5 rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (2). Należy przewidzieć przepisy określające dokładną treść kwalifikowalnych środków oraz wskazujące obowiązu­ jące przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych doty­ czących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 72 z 200923.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

 • Dz. U. L191 - 69 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 623/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L191 - 53 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L191 - 42 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (1)

 • Dz. U. L191 - 35 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (1)

 • Dz. U. L191 - 26 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (1)

 • Dz. U. L191 - 15 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1145/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L191 - 10 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L191 - 5 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L191 - 3 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka (1)

 • Dz. U. L191 - 1 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.