Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 35

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (1)

Data ogłoszenia:2009-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 35

Strona 1 z 5
23.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/35

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dzenia, jest zużycie energii elektrycznej w fazie użytko­ wania.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrek­ tywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europej­ skiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1, po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Badanie przygotowawcze wykazało, że na rynek wspól­ notowy co roku wprowadzanych jest ok. 14 mln pomp cyrkulacyjnych, zaś największy wpływ na środowisko naturalne w całym cyklu życia produktu wywiera faza użytkowania, w której zużycie energii wynosiło w 2005 r. 50 TWh, co odpowiada 23 mln ton emisji CO2. Jeżeli nie zostaną podjęte konkretne środki, prze­ widuje się, że do 2020 r. zużycie energii wzrośnie do 55 TWh. Badanie wykazało również, że istnieje możli­ wość znaczącego ograniczenia zużycia energii w fazie użytkowania.

Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne i które posia­ dają znaczący potencjał w zakresie poprawy ich ekolo­ giczności bez pociągania za sobą nadmiernych kosztów. Artykuł 16 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 2005/32/WE stanowi, że Komisja stosownie do potrzeb wprowadzi środek wykonawczy dotyczący urządzeń w systemach o napędzie elektrycznym i w sprzęcie grzewczym, takich jak pompy cyrkulacyjne, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 tej dyrektywy oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu. Komisja przeprowadziła badanie przygotowawcze, w ramach którego przeanalizowano techniczne, ekolo­ giczne i ekonomiczne aspekty pomp cyrkulacyjnych stosowanych zazwyczaj w budynkach. Badanie przepro­ wadzono przy udziale zainteresowanych stron ze Wspól­ noty i krajów trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości. Pompy cyrkulacyjne zużywają znaczną cześć energii stosowanej w systemach grzewczych budynków. Ponadto większość standardowych pomp cyrkulacyjnych działa bez przerw, niezależnie od zapotrzebowania na ogrzewa­ nie. Pompy cyrkulacyjne należą zatem do produktów priorytetowych, dla których należy ustanowić kryteria dotyczące ekoprojektu. Aspektem środowiskowym pomp cyrkulacyjnych, uznanym za znaczący dla celów niniejszego rozporzą­

(7)

Badanie przygotowawcze wykazało, że spełnienie wymogów dotyczących innych parametrów ekoprojektu, o których mowa w części 1 załącznika I do dyrektywy 2005/32/WE nie jest konieczne, jako że zużycie energii przez pompy cyrkulacyjne w fazie użytkowania stanowi najważniejszy aspekt środowiskowy.

(2)

(8)

Energooszczędność pomp cyrkulacyjnych można osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, niezastrzeżo­ nych i oszczędnych rozwiązań technicznych, prowadzą­ cych do zmniejszenia łącznych wydatków na zakup i eksploatację pomp.

(9)

(3)

Wymogi dotyczące ekoprojektu powinny doprowadzić do harmonizacji wymogów dotyczących zużycia energii elektrycznej przez pompy cyrkulacyjne w całej Wspól­ nocie, przyczyniając się w ten sposób do funkcjonowania rynku wewnętrznego i ograniczenia oddziaływania tych produktów na środowisko.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 72 z 200923.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

 • Dz. U. L191 - 69 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 623/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L191 - 53 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L191 - 42 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (1)

 • Dz. U. L191 - 26 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (1)

 • Dz. U. L191 - 17 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego

 • Dz. U. L191 - 15 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1145/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L191 - 10 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L191 - 5 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L191 - 3 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka (1)

 • Dz. U. L191 - 1 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.