Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 42 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (1)

Data ogłoszenia:2009-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 42 - Strona 2

Strona 2 z 8

Badanie przeprowa­ dzono przy udziale zainteresowanych stron ze Wspól­ noty i z krajów trzecich, a jego wyniki zostały podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Komisji na portalu EUROPA. Telewizory stanowią istotną grupę produktów elektroniki użytkowej w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej i w związku z tym są priorytetem polityki dotyczącej ekoprojektu. Zużycie energii elektrycznej w fazie użytkowania stanowi aspekt środowiskowy użytkowania telewizorów uznany za istotny dla celów niniejszego rozporządzenia.

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

(4)

(11)

(5)

(1) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

(2) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 19. (3) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, s. 24.

23.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/43

(12)

Stopniowe wprowadzanie wymogów dotyczących eko­ projektu powinno zapewnić producentom odpowiednio dużo czasu na dostosowanie ich produktów. Harmono­ gram powinien umożliwiać uniknięcie negatywnych skutków dla funkcjonalności urządzeń znajdujących się już na rynku i uwzględnienie wpływu na koszty pono­ szone przez producentów, w szczególności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zapew­ nieniu terminowej realizacji celów niniejszego rozporzą­ dzenia. Pomiary odpowiednich parametrów produktu należy przeprowadzać przy zastosowaniu rzetelnych, dokład­ nych i powtarzalnych procedur pomiarowych, z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmo­ nizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych, oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyj­ nego (1). Niniejsze rozporządzenie powinno zwiększyć rozpowszechnienie na rynku technologii zmniejszających oddziaływanie telewizorów na środowisko, prowadząc do oszczędności energii elektrycznej rzędu 28 TWh w 2020 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepo­ dejmowanie żadnych działań. Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/32/WE niniejsze rozporządzenie powinno określać mające zastosowanie procedury oceny zgodności. Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, produ­ cenci powinni przedstawiać informacje w postaci doku­ mentacji technicznej określonej w załącznikach IV i V do dyrektywy 2005/32/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym rozporządze­ niu. Najwyższa obecnie dostępna efektywność energetyczna w trybie włączenia oraz ograniczone oddziaływanie na środowisko związane z substancjami niebezpiecznymi zostały określone w decyzji Komisji 2009/300/WE z dnia 12 marca 2009 r. ustalającej zrewidowane ekolo­ giczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznako­ wania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (2). Taki system odniesienia przyczyni się do zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do informacji, szcze­ gólnie dla małych, średnich i bardzo małych przedsię­ biorstw, co następnie ułatwi wykorzystanie najlepszych technologii projektowania w celu ograniczenia oddziały­ wania telewizorów na środowisko. Poziom odniesienia dla najlepszych dostępnych technologii nie powinien więc być określony w niniejszym rozporządzeniu. Wymogi dotyczące ekoprojektu obowiązujące od dnia 7 stycznia 2013 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parla­

(13)

mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elek­ tryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domo­ wego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (3) powinny stosować się do telewizorów w terminie wcześniejszym niż przewidziano w tym rozporządzeniu, ponieważ technologie zgodne z jego przepisami mogą zostać wdrożone w krótszym terminie w odniesieniu do telewizorów, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych oszczędności energii. Rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 nie powinno więc obowiązywać w odniesieniu do telewizorów i powinno zostać odpo­ wiednio zmienione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 42 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 72 z 200923.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

 • Dz. U. L191 - 69 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 623/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L191 - 53 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L191 - 35 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (1)

 • Dz. U. L191 - 26 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (1)

 • Dz. U. L191 - 17 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego

 • Dz. U. L191 - 15 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1145/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L191 - 10 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L191 - 5 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L191 - 3 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka (1)

 • Dz. U. L191 - 1 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.