Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 72

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

Data ogłoszenia:2009-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 72

L 191/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń we Włoszech w 2008 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5608)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2009/557/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

za takie uznane. Władze włoskie spełniły wymogi doty­ czące informacji przewidziane w art. 11 tej decyzji.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 90/424/EWG ustalono procedury regulujące wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na specy­ ficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej decyzji państwa członkowskie otrzymują wkład finansowy pod warunkiem zastosowania środków służących zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń. W artykule 3 ust. 5 tiret pierwsze decyzji 90/424/EWG ustanowiono reguły dotyczące części niektórych wydatków poniesionych przez państwo członkowskie, która może zostać pokryta w ramach wkładu finanso­ wego Wspólnoty. Wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu choroby pęcherzykowej świń, podlega zasadom zawartym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającym zasady doty­ czące finansowania przez Wspólnotę środków stosowa­ nych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (3). Włochy całkowicie wypełniły swoje zobowiązania tech­ niczne i administracyjne przewidziane w art. 3 ust. 3 decyzji 90/424/EWG i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

Choroba pęcherzykowa świń jest zakaźną chorobą wiru­ sową świń, klinicznie niedającą się odróżnić od prysz­ czycy i w konsekwencji powodującą zakłócenia w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz wywozie do krajów trzecich. W przypadku wystąpienia ogniska choroby pęcherzy­ kowej świń występuje ryzyko rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego do innych gospodarstw, w których utrzymywane są świnie w danym państwie członkowskim, a także do innych państw członkowskich i krajów trzecich poprzez handel żywymi świniami lub otrzymanymi z nich produktami. W decyzji Komisji 2005/779/WE z dnia 8 listopada 2005 r. dotyczącej środków ochrony zdrowia zwierząt przed chorobą pęcherzykową świń we Włoszech (2) usta­ nowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w związku z chorobą pęcherzykową świń dla regionów Włoch, które zostały uznane za wolne od choroby pęcherzykowej świń, oraz dla regionów, które nie zostały

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19. (2) Dz.U. L 293 z 9.11.2005, s. 28.

(3) Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s. 12.

23.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/73

(8)

Szacunkowe podsumowanie kosztów poniesionych w celu zwalczenia choroby pęcherzykowej świń zostało przedstawione przez Włochy w dniu 10 grudnia 2008 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

2 decyzji 90/424/EWG, podjętych w 2008 r. w celu zwalczania choroby pęcherzykowej świń. Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Włoch Można przyznać Włochom wkład finansowy Wspólnoty na pokrycie niektórych wydatków poniesionych przez to państwo członkowskie w ramach środków, o których mowa w art. 3 ust.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 191 POZ 72 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 69 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 644/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 623/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L191 - 53 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 643/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla gospodarstw domowych (1)

 • Dz. U. L191 - 42 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów (1)

 • Dz. U. L191 - 35 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami (1)

 • Dz. U. L191 - 26 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych (1)

 • Dz. U. L191 - 17 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do wsparcia specjalnego

 • Dz. U. L191 - 15 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1145/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny

 • Dz. U. L191 - 10 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzyw (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L191 - 5 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 636/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 15 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dz. U. L191 - 3 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka (1)

 • Dz. U. L191 - 1 z 200923.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 634/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.