Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 192 POZ 64

Tytuł:

Umowa w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

Data ogłoszenia:2009-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 192 POZ 64

Strona 1 z 4
L 192/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2009

TŁUMACZENIE

UMOWA w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

RZĄD PAŃSTWA IZRAEL, reprezentowany przez Ministerstwo Obrony Izraela, zwane dalej „IMOD”, oraz UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, reprezentowana przez Prezydencję Rady Unii Europejskiej, zwane dalej „stronami”, MAJĄC NA UWADZE, że strony zamierzają współpracować w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zaintere­ sowania, w szczególności kwestiach obronności i bezpieczeństwa; MAJĄC NA UWADZE, że pełne i skuteczne konsultacje i współpraca między stronami mogą wymagać dostępu do informacji i materiałów niejawnych Izraela i UE, a także wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Izraelem a UE; MAJĄC NA UWADZE, że strony pragną chronić i zabezpieczać wymieniane między sobą informacje niejawne i związane z nimi materiały; MAJĄC NA UWADZE, że ochrona udostępnianych i wymienianych informacji niejawnych i związanych z nimi mate­ riałów wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Aby zrealizować cele pełnej i skutecznej współpracy między stronami w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zain­ teresowania, w szczególności kwestiach obronności i bezpieczeństwa, niniejsza umowa w sprawie procedur bezpie­ czeństwa przy wymianie informacji i materiałów niejawnych (zwana dalej „umową”) ma zastosowanie do informacji i materiałów niejawnych w każdej formie i w każdej dziedzinie, dostarczanych lub wymienianych między stronami. Artykuł 2 Do celów niniejszej umowy: a) „informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje (miano­ wicie wiedzę, która może być przekazana w każdej formie, w tym pisemnej, ustnej lub wizualnej) lub materiały okre­ ślone przez którąkolwiek ze stron, zgodnie z jej wewnętrz­ nymi przepisami ustawodawczymi i administracyjnymi, jako będące w jej własnym interesie bezpieczeństwa i jako wyma­ gające ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz opatrzone klauzulą tajności którejkolwiek ze stron niniejszej umowy (zwane dalej „informacjami niejawnymi”); b) „materiały” oznaczają każdy dokument, produkt lub substan­ cję, na których lub w których informacja może być zapisana

lub zawarta, niezależnie od jej fizycznego charakteru, w tym m.in.: pismo (list, nota, protokół, sprawozdanie, memoran­ dum, sygnał/wiadomość), sprzęt komputerowy, dyski komputerowe, CD-ROM, pamięć USB, wyposażenie, maszyny, aparaty, sprzęt, modele, zdjęcia/slajdy/szkice, nagrania, taśmy, kasety, filmy, reprodukcje, mapy, wykresy, plany, notesy, szablon, taśma kopiująca do maszyn do pisania lub do drukarek.

Artykuł 3 Do celów niniejszej umowy „UE” oznacza Radę Unii Europej­ skiej (zwaną dalej „Radą”), Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Sekretariat Generalny Rady, jak również Komisję Wspólnot Europejskich (zwaną dalej „Komisją Europej­ ską”).

Artykuł 4 Każda strona:

a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne przekazywane przez drugą stronę lub wymieniane z drugą stroną w ramach niniejszej umowy, zgodnie z jej wewnętrznymi przepisami ustawodawczymi i administracyjnymi;

24.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/65

b) zapewnia, aby w przypadku informacji niejawnych przeka­ zywanych lub wymienianych na mocy niniejszej umowy zachowano oznaczenie klauzuli tajności nałożone przez stronę przekazującą. Strona otrzymująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z postanowieniami zawartymi w jej własnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa informacji lub materiałów opat­ rzonych równoważną klauzulą tajności do klauzuli okre­ ślonej w art. 6. Dokonując tego, strony zapewniają wszystkim takim informacjom niejawnym taki sam poziom ochrony bezpieczeństwa, jaki przewidziany jest dla ich włas­ nych informacji niejawnych objętych równoważną klauzulą tajności; c) nie wykorzystuje informacji niejawnych do celów lub w warunkach bezpieczeństwa innych niż określone przez wytwórcę ani do celów lub w warunkach innych niż te, w jakich informacje są przekazywane lub wymieniane; powyższe dotyczy również lokalizacji sprzętu objętego klau­ zulą tajności; d) nie ujawnia informacji niejawnych jakimkolwiek stronom trzecim ani jakiejkolwiek instytucji UE lub jakimkolwiek podmiotom UE niewymienionym w art. 3, bez uprzedniej pisemnej zgody strony przekazującej; e) nie umożliwia dostępu do takich informacji niejawnych osobom, o ile nie korzystają z zasady ograniczonego dostępu (tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 192 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L192 - 68 z 200924.7.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/6/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L192 - 63 z 200924.7.2009

  Decyzja Rady 2009/558/WPZiB z dnia 16 marca 2009 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych między Unią Europejską a Izraelem

 • Dz. U. L192 - 61 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w wodach wspólnotowych i wodach niepodlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L192 - 60 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 7. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L192 - 59 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 9. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L192 - 57 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L192 - 55 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L192 - 53 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L192 - 49 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L192 - 47 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L192 - 45 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L192 - 44 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L192 - 42 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L192 - 14 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 649/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2009 w kontekście ustalanych co roku warunków zarządzania kwotami połowowymi

 • Dz. U. L192 - 13 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 648/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L192 - 11 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 647/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Brněnské pivo lub Starobrněnské pivo (ChOG))

 • Dz. U. L192 - 3 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych obowiązkowych na 2010 r. odnoszących się do podziału zasobów w gospodarstwie domowym

 • Dz. U. L192 - 1 z 200924.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 645/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.