Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 194 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie interwencji publicznej w ramach procedury przetargowej na skup pszenicy durum lub ryżu niełuskanego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 428/2008 oraz (WE) nr 687/2008

Data ogłoszenia:2009-07-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 194 POZ 22

Strona 1 z 19
L 194/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.7.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 670/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie interwencji publicznej w ramach procedury przetargowej na skup pszenicy durum lub ryżu niełuskanego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 428/2008 oraz (WE) nr 687/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a), c) oraz k) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

dopuszczalności ofert, przejmowania produktów oraz ich kontroli. Należy umożliwić podmiotom gospodarczym składanie ofert w innym państwie członkowskim niż państwo, na którego terytorium prowadzą podstawową działalność, w przypadku gdy znajdująca się w tym państwie człon­ kowskim infrastruktura składowania zatwierdzonego centrum skupu interwencyjnego umożliwia im zmniej­ szenie kosztów dostawy produktów. W związku z tym, w celu uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyj­ nych podmiotów gospodarczych, wskazane jest zezwo­ lenie na załatwianie formalności związanych z ofertami przy użyciu numeru identyfikacyjnego VAT państwa członkowskiego, w którym podmiot gospodarczy prowadzi podstawową działalność i umożliwienie mu wnoszenia gwarancji uzyskanej w tym państwie człon­ kowskim jako zabezpieczenia oferty. W celu zapewnienia uproszczonego i zadowalającego zarządzania działaniami interwencyjnymi należy określić, że każda dostarczona partia musi być jednorodna, a w przypadku ryżu składać się w całości z jednej odmiany. Należy też określić minimalną ilość, poniżej której agencja interwencyjna nie jest zobowiązana do przyjęcia oferty, z uwzględnieniem faktu, że zwiększenie minimal­ nego tonażu może być konieczne ze względu na istnie­ jące warunki i praktykę w handlu hurtowym w zainteresowanym państwie członkowskim lub obowią­ zujące w nim zasady ochrony środowiska. W celu udostępnienia podmiotom gospodarczym informacji dotyczących obowiązujących minimalnych ilości należy określić, że agencje interwencyjne wskazują przedmio­ towe minimalne ilości w każdym publikowanym ogło­ szeniu o procedurze przetargowej i ustanawiają je w razie potrzeby na poziomie wyższym niż poziom określony w niniejszym rozporządzeniu. Nie należy dopuszczać do skupu interwencyjnego psze­ nicy durum ani ryżu niełuskanego, których jakość nie pozwala na ich odpowiednie wykorzystanie lub składo­ wanie. Należy określić metody oznaczania jakości psze­ nicy durum i ryżu niełuskanego pod tym kątem. W przypadku pszenicy durum minimalne wymogi jako­ ściowe ustalone zostały w odniesieniu do spożycia przez ludzi i muszą odpowiadać normom sanitarnym usta­ lonym w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiającym procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (4). Należy ustanowić stosowanie tych norm podczas przejmowania produktów, o których mowa w ramach niniejszego systemu interwencji.

Na mocy art. 13 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007, zmienionych rozporządze­ niem Rady (WE) nr 72/2009 (2), Komisja może podjąć decyzję o interwencji publicznej od dnia 1 lipca 2009 r. w odniesieniu do pszenicy durum oraz od dnia 1 września 2009 r. w odniesieniu do ryżu niełuskanego, jeżeli wymaga tego sytuacja na rynku oraz, w szczególności, zmiany cen rynkowych. Należy określić, na jakich warunkach interwencja publiczna może być prowadzona w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o konieczności interwencji i przypomnieć, które organy państw członkowskich są właściwe w tej dziedzinie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 194 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L194 - 60 z 200925.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/679/WE w odniesieniu do wdrażania technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5607) (1)

 • Dz. U. L194 - 56 z 200925.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2009 r. zatwierdzająca określone zmienione programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na rok 2009 i zmieniająca decyzję 2008/897/WE w odniesieniu do wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zatwierdzone tą decyzją, realizowane przez niektóre państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5475)

 • Dz. U. L194 - 53 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2009 r.

 • Dz. U. L194 - 47 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2010 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L194 - 11 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (1)

 • Dz. U. L194 - 7 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie oceny i certyfikacji danych dotyczących jakości oraz danych nieklinicznych odnoszących się do produktów leczniczych terapii zaawansowanej opracowanych przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L194 - 5 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Nocciola Romana (ChNP))

 • Dz. U. L194 - 3 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L194 - 1 z 200925.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.