Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 111

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 111

Strona 1 z 6
29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/111

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

(7)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 listopada 2006 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych prze­ ciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej („KRLD”) (1), które wdrażało rezolucję nr 1718 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo­ nych („rezolucja RB ONZ nr 1718 (2006)”). W oświadczeniu z dnia 26 maja 2009 r. Unia Europejska zdecydowanie potępiła próbę detonacji jądrowego ładunku wybuchowego przeprowadzoną przez KRLD w dniu 25 maja 2009 r. W dniu 12 czerwca 2009 r. Rada Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1874 (2009) („rezolucja RB ONZ nr 1874 (2009)”), która rozszerzyła zakres zastosowania środków ograni­ czających nałożonych przez rezolucję RB ONZ nr 1718 (2006), m.in. przez objęcie KRLD embargiem na broń. W dniach 18–19 czerwca 2009 r. Rada Europejska zwróciła się do Rady i Komisji Europejskiej o bezzwłoczne i zdecydowane dokonanie transpozycji rezolucji RB ONZ nr 1874 (2009). Rezolucja RB ONZ nr 1874 (2009) wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ i międzynarodowe instytucje finansowe i kredytowe do niepodejmowania wobec KRLD nowych zobowiązań w zakresie dotacji, pomocy finansowej lub pożyczek na zasadach preferencyjnych oraz wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ do wzmożonej czujności, by zmniejszyć obecne zobowiąza­ nia. Wzywa również wszystkie państwa członkowskie ONZ do nieprzekazywania publicznego wsparcia finan­ sowego na rzecz wymiany handlowej z KRLD w przypadkach, gdy takie wsparcie finansowe mogłoby posłużyć do programów lub działań KRLD dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Rezolucja RB ONZ nr 1874 (2009) wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ, by zapobiegały świadczeniu usług finansowych lub przekazywaniu na ich terytorium, przez nie lub z niego, lub na rzecz lub przez ich obywa­ teli lub podmioty utworzone na mocy ich prawa krajo­ wego, osoby lub instytucje finansowe działające na ich terytorium, jakichkolwiek aktywów lub zasobów finanso­ wych lub innych, które mogłyby posłużyć do takich programów lub działań.

Rezolucja RB ONZ nr 1874 (2009) wzywa również wszystkie państwa, by w porozumieniu z ich organami krajowymi i zgodnie z przepisami krajowymi oraz prawem międzynarodowym dokonywały na ich teryto­ rium, w tym w portach lotniczych i morskich, inspekcji wszelkich ładunków wysyłanych do KRLD i przysyłanych z tego kraju, o ile państwo to posiada informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że dany ładunek zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazy­ wanie lub wywóz jest zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) lub rezolucji RB ONZ nr 1874 (2009). Ponadto rezolucja nr 1874 (2009) wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ, by za zgodą państwa bandery przeprowadzały inspekcje statków na pełnym morzu, o ile posiadają one informacje dające uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że ładunek takich statków zawiera towary, których dostawa, sprzedaż, przekazanie lub wywóz są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) lub rezolucji RB ONZ nr 1874 (2009). Rezolucja RB ONZ nr 1874 (2009) przewiduje, że państwa członkowskie ONZ mają dokonać zajęcia i zniszczenia towarów, których dostawa, sprzedaż, prze­ kazanie lub wywóz są zakazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1718 (2006) lub rezolucji RB ONZ nr 1874 (2009), w sposób zgodny z ich zobowiązaniami podjętymi na mocy mających zastosowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa i konwencji międzynarodowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 111 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 96 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.