Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 18

Strona 1 z 2
L 197/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA (1)

PET, podlegające powyższym środkom antydumpingo­ wym. Wnioskodawca twierdził również, że rozpoczął wywóz określonych niektórych PET do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

2. Wszczęcie przeglądu pod kątem „nowego ekspor­ tera”

(3)

Komisja zbadała dowody prima facie przedłożone przez wnioskodawcę i uznała je za wystarczające do uzasad­ nienia wszczęcia przeglądu zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym oraz po umożliwieniu przed­ stawienia uwag zainteresowanemu przemysłowi wspól­ notowemu Komisja wszczęła, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1082/2008 (4), przegląd rozporządzenia (WE) nr 192/2007 w odniesieniu do wnioskodawcy.

Rada nałożyła rozporządzeniem (WE) nr 192/2007 (2), w następstwie przeglądu wygaśnięcia, ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji. Obowiązującym środkiem jest stawka cła w wysokości 160,1 EUR/tonę, z wyłączeniem kilku wymienionych z nazwy przedsiębiorstw podlegających indywidualnym stawkom cła. Zgodnie z tym samym rozporządzeniem cło antydumpingowe nałożono również na przywóz PET pochodzących z Indii, Indo­ nezji, Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu. Pierwotne środki zostały wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 2604/2000 (3) w następstwie dochodzenia („dochodzenie pierwotne”) .

B. OBECNA PROCEDURA

(4)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1082/2008 zniesiono cło antydumpingowe w wysokości 160,1 EUR/ tonę nałożone rozporządzeniem (WE) nr 192/2007 na przywóz niektórych PET wyprodukowanych i sprzedawanych na wywóz do Wspólnoty przez wnio­ skodawcę. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, organom celnym pole­ cono podjęcie odpowiednich kroków celem rejestracji takiego przywozu.

3. Produkt objęty postępowaniem

(5)

Produkt objęty niniejszym przeglądem jest taki sam jak w postępowaniu pierwotnym, tzn. PET o liczbie lepko­ ściowej 78 ml/g lub wyższej, zgodnie z normą ISO 1628-5, objęty kodem CN 3907 60 20.

1. Wniosek o dokonanie przeglądu

(2)

Komisja otrzymała następnie wniosek złożony przez Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD („wnioskodawca”) o wszczęcie przeglądu pod kątem „nowego eksportera” dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 192/2007 zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wnio­ skodawca twierdził, że nie dokonywał wywozu niektó­ rych PET do Wspólnoty w okresie objętym dochodze­ niem, na podstawie którego określono środki antydum­ pingowe, to znaczy w okresie od dnia 1 października 1998 r. do dnia 30 września 1999 r. („pierwotny okres objęty dochodzeniem”), oraz że nie jest powiązany z jakimkolwiek producentem eksportującym niektóre

4. Zainteresowane strony

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 96 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.