Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 20

Strona 1 z 2
L 197/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporzą­ dzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: A. PROCEDURA 1. Obowiązujące środki

(1) (6)

skodawcy w Chińskiej Republice Ludowej oraz że poskutkowało to zmniejszeniem lub zniesieniem dumpingu. W związku z powyższym dalsze nakładanie środków na istniejących poziomach, opartych na wcześ­ niej określonym poziomie dumpingu, nie jest już konieczne w celu skompensowania dumpingu. 3. Wszczęcie postępowania

(5)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła, w drodze publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (4), wszczęcie częściowego prze­ glądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego, ograniczonego do zbadania dumpingu w odniesieniu do CeDo Shanghai. Dochodzenie w sprawie dumpingu obejmowało okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, jak również przedstawicieli przemysłu wspólnotowego oraz przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedsta­ wienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

We wrześniu 2006 r. rozporządzeniem (WE) nr 1425/2006 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpin­ gowe na przywóz do Wspólnoty niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej. Rozporządzenie zostało ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 189/2009 (3). W przypadku ośmiu przedsiębiorstw obję­ tych indywidualnymi stawkami celnymi stawki te wynoszą od 4,3 % do 12,8 %. Dla przedsiębiorstw współ­ pracujących nieobjętych stawkami indywidualnymi cło wynosi 8,4 %, a cło rezydualne wynosi 28,8 %. 2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(7)

(8)

(2)

W dniu 25 marca 2008 r. Komisja otrzymała od jednego z producentów eksportujących niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wniosek o przeprowadzenie częściowego prze­ glądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego. Wniosek ten został złożony przez CeDo Shanghai Limited („CeDo Shanghai” lub „wnioskodawca”). Wnioskodawca twierdził między innymi, że oferowane przez niego ceny eksportowe przy przywozie niektórych worków i toreb plastikowych do Wspólnoty znacznie wzrosły i że są one znacznie wyższe od skonstruowanej wartości normalnej opartej na kosztach produkcji wnio­

(9)

Produktem objętym postępowaniem jest ten sam produkt, którego dotyczy rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z późniejszymi zmianami, mianowicie worki i torby plastikowe, w których zawartość polietylenu odpowiada co najmniej 20 % wagi oraz których grubość nie przekracza 100 mikrometrów (μm), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, objęte kodami CN ex 3923 29 00, ex 3923 29 10 oraz ex 3923 29 90 (kody TARIC 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 oraz 3923 29 90 20). C. WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPO­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 96 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.