Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Data ogłoszenia:2009-07-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96

Strona 1 z 10
L 197/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.7.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/569/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 23 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Dalsza tak intensywna i ukierunkowana pomoc UE na rzecz OPCW jest niezbędna do aktywnego wykonania postanowień rozdziału III strategii UE. Środki związane z upowszechnianiem CWC powinny być kontynuowane oraz dostosowane i kierowane do coraz mniejszej liczby państw niebędących stronami CWC. Działania te powinny być uzupełniane nowymi środkami na rzecz wsparcia określonych projektów prowadzonych przez OPCW, mających na celu pełną realizację postanowień CWC oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie działalności chemicznej,

(1)

Dnia 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła stra­ tegię UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (zwaną dalej „strategią UE”), której rozdział III zawiera wykaz środków służących zwalczaniu takiej proliferacji.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. W celu natychmiastowego zastosowania niektórych elementów strategii UE w praktyce, Unia Europejska wspomaga działania OPCW, mając na uwadze następujące cele: — zwiększenie potencjału państw stron do wykonywania zobowiązań wynikających z konwencji, oraz — propagowanie upowszechniania konwencji przez zachęcanie do przystępowania do niej państw niebędących jej stronami. 2. W tym kontekście projekty OPCW, odpowiadające środkom zawartym w strategii UE, są następujące: Projekt I: Realizacja, weryfikacja i upowszechnianie na szczeblu krajowym Działania: — wizyty dwustronne służące udzielaniu pomocy technicznej, — szkolenie funkcjonariuszy celnych w zakresie technicznych aspektów zasad transferu zawartych w konwencji, — szkolenie eskort krajowych,

(2)

W strategii UE podkreślono zasadniczą rolę konwencji o broni chemicznej (CWC) oraz Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w tworzeniu świata wolnego od broni chemicznej. W ramach strategii UE, UE zobo­ wiązała się do działań na rzecz powszechnego przestrze­ gania kluczowych traktatów i umów dotyczących rozbro­ jenia i nieproliferacji, w tym CWC. Cele strategii UE są uzupełniające wobec celów, do których zmierza OPCW jako podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie w życie CWC.

(3)

Dnia 22 listopada 2004 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2004/797/WPZiB w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego raże­ nia (1), które po wygaśnięciu zostało zastąpione wspólnym działaniem 2005/913/CFSP z dnia 12 grudnia 2005 r. (2) i wspólnym działaniem 2007/185/CFSP z dnia 19 marca 2007 r. (3) To ostatnie wygaśnie dnia 31 lipca 2009 r.

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 63. (2) Dz.U. L 331 z 17.12.2005, s. 34. (3) Dz.U. L 85 z 27.3.2007, s. 10.

29.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/97

— szkolenie organów krajowych w zakresie użytkowania elek­ tronicznego narzędzia deklaracji, — ćwiczenie terenowe w zakresie inspekcji na żądanie. Projekt II: Współpraca międzynarodowa Działania: — kurs rozwijający umiejętności analityczne, — warsztaty w zakresie CWC i bezpieczeństwa procesów chemicznych. Projekt III: seminarium – wkład OPCW w bezpieczeństwo międzynarodowe i związane z tym wyzwania Projekt IV: wizytacje przedstawicieli Rady w obiektach do niszczenia broni chemicznej Projekt V: druga sesja Doradczej Rady Naukowej Projekt VI: seminarium – wkład OPCW w sferę bezpieczeństwa i nieproliferacji Projekt VII: gotowość państw stron do zapobiegania atakom z użyciem związków chemicznych i reagowania na takie ataki Działania: Nadzorczej

— kontakty z przemysłem – warsztaty w zakresie CWC i bezpieczeństwa procesów chemicznych,

— warsztat regionalny – art. X i kwestie współpracy regionalnej w zakresie udzielania wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 197 POZ 96 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L197 - 111 z 200929.7.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L197 - 110 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/572/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L197 - 109 z 200929.7.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/571/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. kryzysu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 108 z 200929.7.2009

  Decyzja Rady 2009/570/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2008/901/WPZiB dotyczącą niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej w sprawie konfliktu w Gruzji

 • Dz. U. L197 - 87 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego bibule (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4596) (1)

 • Dz. U. L197 - 70 z 200929.7.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego wyrobom włókienniczym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4595) (1)

 • Dz. U. L197 - 67 z 200929.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/84/WE z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L197 - 65 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 685/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L197 - 24 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

 • Dz. U. L197 - 22 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 683/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L197 - 20 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 682/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L197 - 18 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 681/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. kończące przegląd pod kątem „nowego eksportera” dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

 • Dz. U. L197 - 17 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 680/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu

 • Dz. U. L197 - 1 z 200929.7.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 679/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 1386/2007 ustanawiające środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.