Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 22

L 199/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne (2009/556/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wadzonych odpowiednio w 2005 r. i 2006 r. zmianami do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (2) i przepisów wykonawczych (3).

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 3 zadanie pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy doprecyzować sposób reprezentowania Wspól­ noty we wspólnym komitecie ustanowionym nową skon­ solidowaną umową i określić wewnętrzne procedury niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjono­ wania tej umowy,

(1)

Dnia 28 marca 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Konfederacją Szwajcarską w celu wynegocjowania umowy zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj­ carską z dnia 21 listopada 1990 r. w sprawie uprosz­ czenia kontroli i formalności przy przewozie towarów (1) (dalej zwaną „umową z 1990 r.”).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne. Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do notyfikowania władzom Konfederacji Szwajcarskiej przeprowadzenia procedur zatwierdzenia umowy we Wspólnocie (4).

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1). (3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). (4) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(2)

Komisja i Konfederacja Szwajcarska wynegocjowały zmianę do umowy z 1990 r., której skutkiem jest między innymi rozszerzenie jej zakresu stosowania na środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne. Treść umowy z 1990 r. należy włączyć do nowej skon­ solidowanej umowy.

(3)

Należy zatwierdzić nową skonsolidowaną umowę.

(4)

W oczekiwaniu na zakończenie wewnętrznych procedur umawiających się stron nowa skonsolidowana umowa powinna być tymczasowo stosowana od dnia 1 lipca 2009 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne wpro­

(1) Dz.U. L 116 z 8.5.1990, s. 19.

31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/23

Artykuł 3 Umowa jest tymczasowo stosowana od dnia 1 lipca 2009 r., w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej zawarcia. Komisja jest upoważniona do uzgodnienia późniejszej daty tymczasowego stosowania umowy zgodnie z jej art. 33 ust. 3. Artykuł 4 Komisja, wspierana przez przedstawicieli państw członkow­ skich, reprezentuje Wspólnotę we wspólnym komitecie ustano­ wionym na mocy art. 19 umowy. Artykuł 5 Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, określa stanowisko, jakie Wspólnota ma przyjąć we wspólnym komitecie. W przypadku zmian do załączników I i II stanowisko Wspól­ noty w kwestiach, w których wspólny komitet posiada upraw­ nienia decyzyjne na mocy art. 19 ust. 4 i 5 i art. 21 ust. 2, przyjmuje Komisja. Artykuł 6 W celu zapewnienia stosowania art. 22 ust. 4 umowy Komisja notyfikuje Konfederacji Szwajcarskiej przyjęcie wspólnotowych

aktów prawnych, które stanowią zmianę prawa wspólnotowego objętego rozdziałem III oraz załącznikami I i II do umowy. Komisja jest upoważniona do podjęcia niezbędnych środków przewidzianych w art. 22 i 29 umowy w celu zapewnienia równoważności środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne umawiających się stron. Jeśli w dniu wdrożenia odnośnych przepisów wspólnotowych wspólny komitet nie podjął decyzji w sprawie zmiany umowy, a tymczasowe stosowanie nowych postanowień nie jest możliwe, Komisja notyfikuje Konfederacji Szwajcarskiej zawie­ szenie rozdziału III umowy zgodnie z jej art. 29 ust. 2. Artykuł 7 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2009 r. W imieniu Rady

L. MIKO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 24 z 200931.7.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 19 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/89/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia azotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 15 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 14 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L199 - 12 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L199 - 9 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L199 - 7 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

 • Dz. U. L199 - 6 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L199 - 3 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.