Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 24

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 24

Strona 1 z 15
L 199/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, i KONFEDERACJA SZWAJCARSKA, z drugiej strony, zwane dalej odpowiednio „Wspólnotą”, „Szwajcarią” i „Umawiającymi się Stronami”, uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów z dnia 21 listopada 1990 r., zwaną dalej „umową z 1990 r.”, MAJĄC NA UWADZE, że należy rozszerzyć zakres stosowania umowy z 1990 r. na środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne, dodając do niej nowy rozdział na ten temat, MAJĄC NA UWADZE, że ze względu na przejrzystość i większą pewność prawa, umowa z 1990 r. zostaje włączona do niniejszej umowy, która zastąpi umowę z 1990 r., MAJĄC NA UWADZE Umowę o wolnym handlu zawartą dnia 22 lipca 1972 r. między Europejską Wspólnotą Gospo­ darczą a Konfederacją Szwajcarską, MAJĄC NA UWADZE Wspólną Deklarację przyjętą przez ministrów państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz państw członkowskich Wspólnoty i Komisję Wspólnot Europejskich w Luksemburgu dnia 9 kwietnia 1984 r. oraz deklarację ministrów państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i ministrów państw członkowskich Wspólnoty przyjętą w Brukseli dnia 2 lutego 1988 r. w celu utworzenia dynamicznego obszaru gospo­ darczego z korzyścią dla należących do nich krajów, MAJĄC NA UWADZE, że Umawiające się Strony ratyfikowały Międzynarodową konwencję w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, MAJĄC NA UWADZE konieczność utrzymania obecnego poziomu uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów przez granicę między Wspólnotą a Szwajcarią oraz zapewnienia w ten sposób płynności wymiany handlowej między obiema Stronami, MAJĄC NA UWADZE, że uproszczenia te będą stopniowo rozwijane, MAJĄC NA UWADZE, że kontrole weterynaryjne i fitosanitarne są obecnie regulowane Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 21 czerwca 1999 r. dotyczącą handlu produktami rolnymi, UZNAJĄC, że warunki prowadzenia kontroli i formalności mogą być w dużym stopniu zharmonizowane bez szkody dla ich celowości, prawidłowego wdrożenia i skuteczności, MAJĄC NA UWADZE, że żadne postanowienie niniejszej umowy nie może być interpretowane jako zwolnienie Umawia­ jących się Stron ze zobowiązań wynikających z innych umów międzynarodowych; MAJĄC NA UWADZE, że Umawiające się Strony zobowiązują się do zagwarantowania na swoich obszarach celnych równoważnego poziomu bezpieczeństwa za pomocą środków wynikających z przepisów obowiązujących we Wspólnocie;

31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/25

MAJĄC NA UWADZE, że pożądane jest przeprowadzanie konsultacji ze Szwajcarią na temat zmian zasad wspólnoto­ wych dotyczących środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne, zapraszanie jej do uczestnictwa w odnośnych pracach Komitetu Kodeksu Celnego, ustanowionego na mocy art. 247a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, oraz powiadamianie jej o wdrażaniu tych zasad; MAJĄC NA UWADZE, że Umawiające się Strony są zdecydowane zwiększać bezpieczeństwo handlu towarami przywo­ żonymi na ich terytorium lub wywożonymi z ich terytorium bez ograniczania płynności tego handlu; MAJĄC NA UWADZE, że w interesie Umawiających się Stron należy ustanowić równoważne środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne przy przewozie towarów pochodzących z krajów trzecich lub przeznaczonych do krajów trzecich; MAJĄC NA UWADZE, że te środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne dotyczą zgłaszania danych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących towarów przed ich wprowadzeniem lub wyprowadzeniem, zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i związanych z nim kontroli celnych oraz przyznawania wzajemnie uznawanego statusu upoważnionego podmiotu gospodarczego w zakresie bezpieczeństwa; MAJĄC NA UWADZE, że Szwajcaria dysponuje odpowiednim poziomem ochrony danych osobowych; MAJĄC NA UWADZE, że w przypadku środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne, należy przewidzieć odpowiednie środki dostosowawcze, włącznie z zawieszeniem odnośnych postanowień w przypadkach, w których równoważność środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne nie jest zapewniona, POSTANAWIAJĄ ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1 Definicje Na użytek niniejszej umowy:

d) „zarządzanie ryzykiem” oznacza systematyczne rozpozna­ wanie ryzyka oraz wdrażanie wszelkich środków niezbęd­ nych, aby ograniczyć możliwość jego wystąpienia. Obejmuje ono działania takie, jak: zbieranie danych i informacji, analizę i ocenę ryzyka, zalecanie i podejmowanie środków oraz regularne monitorowanie i przegląd procesu oraz jego wyników, w oparciu źródła i strategie określone przez Wspólnotę, jej państwa członkowskie lub Szwajcarię, lub na poziomie międzynarodowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 22 z 200931.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 19 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/89/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia azotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 15 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 14 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L199 - 12 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L199 - 9 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L199 - 7 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

 • Dz. U. L199 - 6 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L199 - 3 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.