Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

b) Hwang Sok-hwa. Stanowisko: dyrektor Generalnego Biura Energii Atomowej. Pozostałe informacje: osoba zaan­ gażowana w realizację północnokoreańskiego programu jądrowego jako szef Urzędu Doradztwa Naukowego w Generalnym Biurze Energii Atomowej; członek Komitetu ds. Nauki w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądro­ wych. c) Ri Hong-sop. Rok urodzenia: 1940. Stanowisko: były dyrektor Ośrodka Badań Jądrowych w Jongbjon. Pozostałe informacje: w przeszłości nadzorował trzy najważniejsze ośrodki wspomagające wytwarzanie plutonu wykorzy­ stywanego do celów militarnych: zakład produkcji paliwa, reaktor jądrowy oraz zakład przerobowy. d) Ri Je-son (vel Ri Che-son. Rok urodzenia: 1938. Stanowisko: dyrektor Generalnego Biura Energii Atomowej, które jest najważniejszym organem kierującym realizacją północnokoreańskiego programu jądrowego. Pozostałe infor­ macje: osoba ułatwiająca działania związane z energią jądrową, poprzez między innymi zarządzanie w ramach Generalnego Biura Energii Atomowej Ośrodkiem Badań Jądrowych w Jongbjon oraz Namchongang Trading Corporation. e) Yun Ho-jin (vel Yun Ho-chin). Data urodzenia: 13.10.1944. Stanowisko: dyrektor Namchongang Trading Corpo­ ration. Pozostałe informacje: osoba nadzorująca import produktów wykorzystywanych w programie wzbogacania uranu. 2) W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujące wpisy: a) Generalne Biuro Energii Atomowej (vel Generalny Departament Energii Atomowej). Adres: Haeudong, Pyongchen District, Phenian, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Pozostałe informacje: Generalne Biuro Energii Atomowej odpowiada za północnokoreański program energii jądrowej, który obejmuje Ośrodek Badań Jądrowych w Jongbjon posiadający eksperymentalny reaktor jądrowy o mocy 5 MWe (25 MWt) do produkcji plutonu, a także inne ośrodki produkcji paliwa i zakłady przerobowe. Generalne Biuro Energii Atomowej organizowało spotkania i dyskusje o tematyce związanej z energią jądrową z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Generalne Biuro Energii Atomowej jest najważniejszą agencją rządową Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, nadzorującą realizację programów jądrowych, w tym działalność Ośrodka Badań Jądrowych w Jongbjon. b) Hong Kong Electronics (vel Hong Kong Electronics Kish Co.). Adres: ul. Sanaee, Wyspa Kish, Iran Pozostałe informacje: a) spółka będąca własnością lub kontrolowana, działająca lub rzekomo działająca na rzecz lub w imieniu Tanchon Commercial Bank i spółki KOMID; b) Spółka Hong Kong Electronics od 2007 r. przekazała w imieniu Tanchon Commercial Bank i spółki KOMID (które zostały objęte sankcjami przez Komitet ds. Sankcji w kwietniu 2009 r.) miliony dolarów na rzecz funduszy związanych z rozprzestrzenianiem broni jądrowej. Hong Kong Electronics w imieniu spółki KOMID ułatwiał przepływ środków pieniężnych z Iranu do Koreańskiej Repub­ liki Ludowo-Demokratycznej. c) Korea Hyoksin Trading Corporation (vel Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Adres: Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Pozostałe informacje: a) spółka z siedzibą w Phenianie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej; b) północnokoreańska spółka podlega­ jąca spółce Korea Ryonbong General Corporation (które zostały objęte sankcjami przez Komitet ds. Sankcji w kwietniu 2009 r.) zaangażowana w rozwój broni masowego rażenia. d) Korean Tangun Trading Corporation. Pozostałe informacje: a) spółka z siedzibą w Phenianie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej; b) Korea Tangun Trading Corporation podlega północnokoreańskiej Drugiej Akademii Nauk Przyrodniczych i jest przede wszystkim odpowiedzialna za dostarczanie towarów i technologii wspierających programy badań nad rozwojem bezpieczeństwa w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, w tym między innymi programy rozwoju broni masowego rażenia i systemów przenoszenia, a także zamówień, w tym w odniesieniu do materiałów kontrolowanych lub zabronionych w ramach wielostronnych programów kontroli. e) Namchongang Trading Corporation (vel a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation). Pozostałe informacje: a) spółka z siedzibą w Phenianie w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej; b) Namchongang jest północnokoreańską spółką handlową podległą Generalnemu Biuru Energii Atomowej. Namchongang brało udział w dostawie pochodzących z Japonii pomp próżniowych, które wykryto w północnokoreańskim obiekcie jądrowym oraz w dostawę związaną z bronią jądrową z udziałem obywatela Niemiec. Ponadto spółka ta od późnych lat 90-tych była zaangażowana w zakup rur z aluminium i innego sprzętu szczególnie przydatnego w programie wzbogacania uranu. Przedsta­ wicielem spółki jest były dyplomata, który reprezentował Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w trakcie inspekcji obiektów jądrowych w Jongbjon w 2007 r. Działalność spółki Namchongang związana z rozprzestrzenianiem broni jądrowej budzi poważny niepokój w kontekście przeszłości Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jeśli chodzi o rozprzestrzenienie broni jądrowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 24 z 200931.7.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 22 z 200931.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 19 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/89/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia azotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 15 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 14 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L199 - 12 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L199 - 9 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L199 - 7 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

 • Dz. U. L199 - 6 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L199 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.