Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 3

Strona 1 z 2
31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (1), w szczególności jego art. 13 ust. a) i d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

niać osoby, podmioty i organy określone przez Komitet ds. Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, których fundusze i zasoby gospodarcze mają zostać zamrożone. W dniu 16 lipca 2009 r. Komitet ds. Sankcji ustalił, że pewnym osobom fizycznym i prawnym, podmiotom i organom należy zamrozić fundusze i zasoby gospodar­ cze. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik IV. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 zawiera wykaz produktów podwójnego zastosowania w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (2), które to produkty mogłyby posłużyć do rozwoju północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową, inną bronią masowego rażenia lub pociskami balistycznymi, określonych przez Komitet ds. Sankcji lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, i do których należy stosować zakaz ustanowiony w art. 2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 329/2007. W dniu 16 lipca 2009 r. Komitet ds. Sankcji stwierdził, że niektóre towary powinny podlegać temu zakazowi. W związku z tym należy uzupełnić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 329/2007. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 329/2007 załącznik IV do tego rozporządzenia powinien wymie­

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach I i IV rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wpro­ wadza się zmiany określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 159 z 30.6.2000, s. 1.

L 199/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

ZAŁĄCZNIK I W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany: W wykazie „1.1 Materiały, substancje chemiczne, mikroorganizmy i toksyny” podczęść 1.1 A „Towary” dodaje się następujące pozycje: „I.1 A.058 — Grafit, inny niż określony w pozycjach I.0 A.012 i I.1 A.028, taki jak: grafit zaprojektowany lub przeznaczony do wykorzystania w maszynach do obróbki elektroerozyjnej (EDM) I.1 A.059 — »Materiały włókniste lub włókienkowe«, inne niż określone w pozycjach I.1 A.024 i I.1 A.034, takie jak: »Materiały włókniste lub włókienkowe« z grupy aramidów (Kevlar® i materiały do niego podobne)”

31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/5

ZAŁĄCZNIK II W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: a) Han Yu-ro. Stanowisko: dyrektor Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Pozostałe informacje: osoba zaangażowana w realizację północnokoreańskiego programu budowy pocisków balistycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 24 z 200931.7.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 22 z 200931.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 19 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/89/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia azotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 15 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 14 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L199 - 12 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L199 - 9 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L199 - 7 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

 • Dz. U. L199 - 6 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L199 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.