Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 7

31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 29 ust. 4 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zagwarantowania, że płatności zostaną zaksięgo­ wane w ramach roku budżetowego 2010, należy ich dokonać począwszy od dnia 16 października 2009 r. Konieczna weryfikacja spełniania warunków kwalifiko­ walności zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 powinna jednak zostać przeprowadzona przed dokonaniem płatności zaliczkowych z uwagi na właściwe zarządzanie finansowe.

(4)

Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 płatności w ramach systemów wsparcia wymie­ nionych w załączniku I do wspomnianego rozporzą­ dzenia dokonywane są w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Jednakże art. 29 ust. 4 lit. a) wspomnianego rozporzą­ dzenia pozwala Komisji na umożliwienie dokonania płat­ ności zaliczkowych. W wyniku niskich cen produktów rolnych i wysokich kosztów produkcji w 2009 r. rolnicy napotykają poważne problemy finansowe i trudności związane z przepływami środków pieniężnych. W celu udzielenia pomocy na rzecz zmniejszenia tych trudności należy umożliwić rolnikom otrzymanie płatności zaliczkowych w wysokości do 70 % wartości systemów wsparcia, jeżeli konieczna weryfikacja spełniania warunków kwalifiko­ walności zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 może zostać przeprowadzona przed doko­ naniem takiej płatności zaliczkowej. Do wspomnianych systemów wsparcia należą: premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obszarowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule IV rozdziały 7 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 (2), płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach POSEI przewidzianych w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 (3) oraz płat­ ności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego prze­ widzianych w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 (4), system płatności jednolitej, specjalna płat­ ność z tytułu uprawy ryżu, premia z tytułu roślin biał­ kowych, premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz system jednolitej płatności obszarowej przewidziane odpo­ wiednio w tytule III, tytule IV rozdział 1 sekcje 1, 3, 10 i 11 oraz tytule V rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 30 z 31.1.2009, s. 16. 270 z 21.10.2003, s. 1 42 z 14.2.2006, s. 1. 265 z 26.9.2006, s. 1.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Począwszy od dnia 16 października 2009 r. i pod warunkiem że zakończono weryfikację spełniania warunków kwalifikowal­ ności zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, państwa członkowskie mogą dokonywać płatności zaliczko­ wych w wysokości do 70 % płatności w odniesieniu do wnio­ sków złożonych w 2009 r., z tytułu następujących systemów wsparcia:

(2)

a) premia mleczna i płatność dodatkowa oraz płatność obsza­ rowa z tytułu roślin uprawnych przewidziane w tytule IV rozdziały 7 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

b) płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach POSEI przewidzianych w tytule III rozporzą­ dzenia (WE) nr 247/2006;

c) płatności bezpośrednie w ramach środków ustanowionych w programach dotyczących wysp Morza Egejskiego przewi­ dzianych w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1405/2006; oraz

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

d) system płatności jednolitej, specjalna płatność z tytułu uprawy ryżu, premia z tytułu roślin białkowych, premie w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz system jednolitej płatności obsza­ rowej przewidziane odpowiednio w tytule III, tytule IV rozdział 1 sekcje 1, 3, 10 i 11 oraz tytule V rozdział 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

L 199/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.7.2009

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 24 z 200931.7.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 22 z 200931.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 19 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/89/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia azotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 15 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 14 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L199 - 12 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L199 - 9 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L199 - 6 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L199 - 3 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.