Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2009-07-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 9

Strona 1 z 3
31.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 692/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 1001/2008 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych łączników rur i przewodów rurowych z żeliwa lub stali, pochodzących m.in. z Malezji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

1 kwietnia 2000 r. do 31 marca 2001 r. („pierwotny okres dochodzenia”), oraz że nie jest powiązany z jakimkolwiek producentem eksportującym produkt podlegający powyższym środkom antydumpingowym.

(5)

Wnioskodawca twierdzi ponadto, iż stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu w najbliższej przyszłości produktu objętego postępowa­ niem do Wspólnoty.

E. PROCEDURA

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU (1)

(6)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie prze­ glądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Pantech Steel Industries SDN. BHD. („wnioskodawca”), producenta eksportującego w Malezji („kraj, którego dotyczy postępowanie”).

B. PRODUKT

Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zain­ teresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i mieli możliwość przedstawienia uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja doszła do wniosku, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, w celu ustalenia indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwierdzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać objęty przywóz produktu objętego postępowaniem dokonywany przez wnioskodawcę do Wspólnoty. Jeśli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wyma­ gania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką cła, konieczna może się okazać zmiana stawki cła stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem przez przedsiębiorstwa niewymienione indywidualnie w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1001/2008. a) Kwestionariusze W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle wnioskodawcy kwestiona­ riusz. b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie prze­ słuchań Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

(7)

(2)

Produktem objętym przeglądem są łączniki rur i przewodów rurowych (inne niż łączniki odlewane, kołnierze i łączniki gwintowane), z żeliwa lub stali (z wyłączeniem stali nierdzewnej), o największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm, rodzaju stoso­ wanego do spawania doczołowego lub do innych celów, pochodzące z Malezji („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęte kodami CN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 i ex 7307 99 90.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(8)

(3)

Obowiązującym obecnie środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1001/2008 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pocho­ dzącego z Malezji, w tym produktu objętego postępowa­ niem wytwarzanego przez wnioskodawcę, podlega osta­ tecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 75 %, z wyjątkiem kilku wymienionych z nazwy przedsię­ biorstw podlegających indywidualnej stawce cła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 199 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L199 - 24 z 200931.7.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 22 z 200931.7.2009

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca tymczasowego stosowania i zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

 • Dz. U. L199 - 19 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/89/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia azotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 15 z 200931.7.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/88/WE z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tiakloprydu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L199 - 14 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 748/2008

 • Dz. U. L199 - 12 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2009 z dnia 27 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarze VI, wodach WE obszaru Vb oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L199 - 7 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. umożliwiające płatności zaliczkowe, które mają być wypłacane od dnia 16 października 2009 r. z tytułu: premii mlecznej i płatności dodatkowej, płatności obszarowej z tytułu roślin uprawnych, płatności bezpośrednich w ramach środków ustanowionych w programach POSEI i programach dotyczących wysp Morza Egejskiego, systemu płatności jednolitej, specjalnej płatności z tytułu uprawy ryżu, premii z tytułu roślin białkowych, premii w sektorze mięsa baraniego i koziego, płatności z tytułu wołowiny i cielęciny oraz systemu jednolitej płatności obszarowej

 • Dz. U. L199 - 6 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L199 - 3 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 689/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L199 - 1 z 200931.7.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 688/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.