Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany i Brazylii w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8516) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 11

Strona 1 z 4
6.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/11

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany i Brazylii w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8516)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/4/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 zdanie wprowadzające, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy i art. 8 pkt 4,

(5)

W dniu 20 października 2008 r. zaszło podejrzenie wystąpienia ogniska pryszczycy w gospodarstwie znajdu­ jącym się w okręgu Ghanzi należącym do strefy 12 wete­ rynaryjnego zwalczania chorób w Botswanie. Obecnie wywóz świeżego mięsa do Wspólnoty z tej strefy wete­ rynaryjnego zwalczania chorób jest dozwolony. Natych­ miast po potwierdzeniu wystąpienia ogniska pryszczycy właściwe organy w Botswanie zawiesiły wywóz świeżego mięsa do Wspólnoty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trze­ cich i ustanawiającej warunki zdrowia zwierząt i ludzi oraz warunki wystawiania świadectw weterynaryjnych dla przywożonych do Wspólnoty pewnych żywych zwie­ rząt i ich świeżego mięsa (2) określono warunki sanitarne dla przywozu do Wspólnoty żywych zwierząt z wyjątkiem koniowatych oraz dla przywozu świeżego mięsa z tych zwierząt, łącznie z koniowatymi, lecz z wyłączeniem przetworów mięsnych. Decyzja 79/542/EWG przewiduje, że przywóz świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi jest dozwolony jedynie w przypadku, gdy takie mięso pochodzi z terytorium kraju trzeciego lub jego części wymienionych w części 1 załącznika II do tej decyzji oraz gdy to świeże mięso spełnia wymogi określone w odpowiednim dla tego mięsa świadectwie weteryna­ ryjnym zgodnie ze wzorami przedstawionymi w części 2 tego załącznika i z uwzględnieniem wszelkich szcze­ gólnych warunków lub uzupełniających gwarancji wyma­ ganych dla tego mięsa. Umieszczona w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG Botswana została podzielona na poszcze­ gólne obszary, przede wszystkim ze względu na stan zdrowia zwierząt na danym terenie. Z obszarów tych dozwolony jest wywóz do Wspólnoty świeżego, dojrza­ łego mięsa wołowego pozbawionego kości z bydła domowego, owiec domowych i kóz domowych oraz z niektórych zwierząt nieudomowionych, żyjących dziko lub utrzymywanych w warunkach fermowych („świeże mięso”).

Ze względu na te okoliczności, przywóz do Wspólnoty świeżego mięsa z strefy 12 weterynaryjnego zwalczania chorób w Botswanie nie powinien być dozwolony. Mając na uwadze fakt, że właściwe władze w Botswanie dostar­ czyły wystarczających gwarancji w zakresie środków podjętych w celu kontroli rozprzestrzeniania się tej choroby oraz zważywszy, że obszary dotknięte są całko­ wicie ogrodzone, ograniczenie to należy zastosować jedynie w odniesieniu do strefy 12 weterynaryjnego zwal­ czania chorób.

(6)

(2)

W opisie terytorium BR-1 w Brazylii spośród obszarów, z których dozwolony jest wywóz do Wspólnoty świe­ żego, dojrzałego mięsa wołowego pozbawionego kości, wyłączono obszar zwany „strefą ścisłego nadzoru”. Obej­ muje on pas szerokości 15 km wzdłuż granicy z Paragwajem, w którym znajduje się szereg gmin, m.in. Caracol i Antônio João, które dotychczas nie były uwzględnione w tym opisie. Stosowne jest zatem dodanie tych dwóch gmin do opisu „strefy ścisłego nadzoru” na terytorium BR-1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 18 z 20096.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (  Dz.U. L 347 z 23.12.2008)

 • Dz. U. L2 - 9 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni

 • Dz. U. L2 - 8 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia Sycylii do wykazu regionów włoskich wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8344) (1)

 • Dz. U. L2 - 6 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji Komisji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8302)

 • Dz. U. L2 - 3 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L2 - 1 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L2 - 0 z 20096.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.