Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni

Data ogłoszenia:2009-01-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 9

Strona 1 z 2
6.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 2/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni (2009/3/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 6 ust. 2 i art. 8, uwzględniając dyrektywę Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającą zasady kontroli i środki zwalczania afry­ kańskiego pomoru koni (2), w szczególności jej art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przy znacznym wsparciu Wspólnoty udzielonym Hisz­ panii, Portugalii, a później także Maroku, ogniska, jakie pojawiły się w latach 1987–1991 w tamtejszym ekosys­ temie zostały zlikwidowane, a od 1993 r. wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej spełniają warunki kraju wolnego od afrykańskiego pomoru koni zgodnie z kryteriami ustanowionymi w prawodawstwie wspólnotowym. W rozdziale 12.1 Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych („Kodeks”) Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (3) określono między innymi normy przemie­ szczania poddanych szczepieniu oraz seropozytywnych zwierząt z rodziny koniowatych, a także wytyczne, zgodnie z którymi należy postępować w celu zachowania lub odzyskania statusu obszaru wolnego od choroby po pojawieniu się jej ogniska. Wobec braku monografii szczegółowej szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni w Europejskiej Farmakopei, zamieszczony w rozdziale 2.5.1 Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądo­ wych (4) opis szczepionki produkcji Onderstepoort Biolo­ gical Products Ltd (OBP) z Republiki Południowej Afryki stanowi jedyną dostępną i autentyczną normę w zakresie żywych atenuowanych szczepionek przeciw afrykań­ skiemu pomorowi koni. W świetle doświadczeń ze szczepieniami przeciw chorobie niebieskiego języka w państwach członkow­ skich, aby zapobiec wprowadzeniu do ekosystemu niewykrytych wcześniej serotypów, konieczne jest usta­ nowienie środków umożliwiających użycie w sytuacji zagrożenia szczepionek pojedynczych, zawierających wyłącznie serotyp już występujący bądź bezpośrednio zagrażający danemu regionowi. OBP dysponuje techno­ logią produkcji odpowiednich atenuowanych szczepionek pojedynczych z siedmiu serotypów obecnych w produkowanych w sposób rutynowy żywych atenuo­ wanych szczepionkach trój- i czterowalentnych, do późniejszego stosowania łącznego na obszarach ende­ micznych, skutecznych wobec wszystkich dziewięciu serotypów wirusa afrykańskiego pomoru koni. OBP jest zatem jedynym potencjalnym kontrahentem posiadającym wymagane zdolności w zakresie dostar­ czenia spełniających międzynarodowo uznawane stan­ dardy skutecznych szczepionek przeciw afrykańskiemu pomorowi koni, w rozumieniu art. 123 ust. 3 rozporzą­ dzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5).

(6)

Afrykański pomór koni jest przenoszoną przez stawo­ nogi chorobą zwierząt z rodziny koniowatych, która występuje głównie w Afryce subsaharyjskiej. Spora­ dycznie choroba ta rozprzestrzeniała się poza obszar Afryki, aż do Indii, a także na obszar Afryki Północnej, Półwyspu Iberyjskiego oraz pomiędzy nie. Chorobę wywołuje Orbivirus podobny do wirusa powodującego chorobę niebieskiego języka. W przeciwieństwie jednak do występującej u owiec i bydła choroby niebieskiego języka afrykański pomór koni niemal we wszystkich przypadkach jest dla koni śmiertelny. Poprzez neutralizację wirusa zidentyfikowano dziewięć odmiennych antygenowo serotypów wirusa afrykań­ skiego pomoru koni, przy czym zaobserwowano pewne reakcje krzyżowe między serotypami 1 i 2, 3 i 7, 5 i 8 oraz 6 i 9, które wykorzystuje się w produkcji szcze­ pionek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 2 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L2 - 18 z 20096.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1285/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (  Dz.U. L 347 z 23.12.2008)

 • Dz. U. L2 - 11 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisu dotyczącego Botswany i Brazylii w wykazie państw trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8516) (1)

 • Dz. U. L2 - 8 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia Sycylii do wykazu regionów włoskich wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8344) (1)

 • Dz. U. L2 - 6 z 20096.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 grudnia 2008 r. przyznająca odstępstwo, o które wystąpiła Republika Bułgarii na mocy decyzji Komisji 2008/477/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8302)

 • Dz. U. L2 - 3 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L2 - 1 z 20096.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L2 - 0 z 20096.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.