Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 29

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 29

Strona 1 z 3
1.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/29

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trakta­ tu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

lepiej osiągnąć na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą propor­ cjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu. Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stoso­ wania dyrektyw określonych w załączniku II część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Dyrektywa Rady 93/32/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukoło­ wych pojazdów silnikowych (3) została znacząco zmie­ niona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna więc zostać sporządzona jej wersja ujednoli­ cona. Dyrektywa 93/32/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, przewidzianego w dyrektywie Rady 92/61/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie homologacji typu dwulub trzykołowych pojazdów mechanicznych zastąpionej dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych (5), i określa wymogi techniczne dotyczące projektowania i wykonywania dwukołowych pojazdów silnikowych w odniesieniu do uchwytów ręcznych dla pasażerów. Te wymogi techniczne dotyczyły zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, mającego na celu umożliwienie stosowania wspólnotowej procedury homologacji typu przewidzianej w dyrektywie 2002/24/WE, w stosunku do wszystkich typów pojazdów. W związku z tym prze­ pisy dyrektywy 2002/24/WE odnoszące się do układów, części i odrębnych jednostek technicznych pojazdu stosują się do niniejszej dyrektywy. Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie udzie­ lanie wspólnotowej homologacji części w stosunku do uchwytu ręcznego dla pasażera dwukołowego pojazdu silnikowego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i w związku z tym, z uwagi na skalę i skutki działania, można ten cel

Artykuł l Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do uchwytów ręcznych dla pasażerów we wszystkich typach dwukołowych pojazdów silnikowych, o których mowa w art. 1 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 2 Procedurę udzielania homologacji typu WE części w stosunku do uchwytu ręcznego dla pasażera dwukołowego pojazdu silni­ kowego i warunki swobodnego przepływu takich pojazdów określają rozdziały II i III dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 3 Zmiany niezbędne do dostosowania wymagań załącznika I do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą prze­ widzianą w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 4 1. Państwa członkowskie nie mogą z przyczyn dotyczących uchwytów ręcznych dla pasażerów: — odmówić udzielenia homologacji typu WE w odniesieniu do typu pojazdu dwukołowego lub typu uchwytu ręcznego dla pasażera, — zabronić rejestracji, sprzedaży lub rozpoczęcia użytkowania dwukołowych pojazdów silnikowych bądź zabronić sprze­ daży lub rozpoczęcia użytkowania uchwytów ręcznych dla pasażera, jeżeli uchwyty dla pasażerów odpowiadają wymogom niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 65 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

 • Dz. U. L201 - 63 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924) (1)

 • Dz. U. L201 - 62 z 20091.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Węgier

 • Dz. U. L201 - 58 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/96/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetrahydratu oktaboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 54 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/95/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 50 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/94/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/93/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia alfachloralozy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 43 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/92/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bromadiolonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 39 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/91/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetraboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 36 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (1)

 • Dz. U. L201 - 18 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/76/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 11 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/66/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 9 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L201 - 8 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, od rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L201 - 6 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w ramach programu „Owoce w szkole” i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L201 - 3 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L201 - 1 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.