Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 36

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (1)

Data ogłoszenia:2009-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 36

Strona 1 z 3
L 201/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2009

DYREKTYWA KOMISJI 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (1), w szczególności jej art. 8 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zapewnić jakość i porównywalność wyników analiz uzyskiwanych w laboratoriach wyznaczonych przez właściwe organy państw członkowskich w celu prowadzenia monitorowania stanu chemicznego wód zgodnie z art. 8 dyrektywy 2000/60/WE. Norma EN ISO/IEC-17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompe­ tencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” zawiera odpowiednie międzynarodowe standardy służące wali­ dacji stosowanych metod analizy. W celu spełniania wymogów walidacji wszystkie metody analizy stosowane przez państwa członkowskie do celów programów monitorowania stanu chemicznego wód powinny spełniać określone minimalne kryteria w zakresie wyników, w tym zasady dotyczące niepew­ ności pomiarów i granicy oznaczalności tych metod. W celu zapewnienia porównywalności wyników monito­ rowania stanu chemicznego wód granicę oznaczalności należy określać zgodnie ze wspólnie uzgodnioną defini­ cją. Jeśli nie są dostępne metody spełniające minimalne kryteria w zakresie wyników, monitorowanie należy prowadzić w oparciu o najlepsze dostępne techniki niepociągające za sobą nadmiernych wydatków. Przy obliczaniu średnich wartości należy uwzględniać wyniki pomiarów leżące poniżej granicy oznaczalności metod analizy. Należy określić zasady, które mają być stosowane w tym zakresie. Operacje techniczne służące zapewnieniu jakości i porównywalności wyników analiz powinny być zgodne z przyjętymi na poziomie międzynarodowym praktykami systemu zarządzania jakością. W tym celu właściwe są praktyki określone w normie EN ISO/IEC-17025. Należy zadbać o to, by laboratoria prowadzące analizy chemiczne dowiodły swoich kompetencji poprzez uczest­ nictwo w uznawanych na szczeblu międzynarodowym

i krajowym programach badania biegłości laboratorium oraz poprzez stosowanie dostępnych materiałów referen­ cyjnych. Z uwagi na harmonizację postępowania na szczeblu Wspólnoty podstawą organizacji programów badania biegłości laboratorium powinny być odpo­ wiednie normy międzynarodowe. Stosowne wskazówki w tym zakresie zawiera przewodnik ISO/IEC nr 43 cz. 1 „Badanie biegłości poprzez porównania międzylabora­ toryjne – Projektowanie i realizacja programów badania biegłości”. Wyniki tych programów powinny być oceniane na podstawie międzynarodowo uznanych systemów punktacji. Stosowne wytyczne w tym zakresie zawiera norma ISO-13528 dotycząca metod statystycz­ nych stosowanych w badaniu biegłości poprzez porów­ nania międzylaboratoryjne.

(6)

(2)

(3)

Dnia 15 maja 2008 r. skonsultowano się z komitetem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, i który wydał pozytywną opinię w sprawie projektu dyrektywy Komisji ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2000/60/WE, specyfikacje tech­ niczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód. Dnia 6 czerwca 2008 r. Komisja przedłożyła omawiany projekt w celu poddania go kontroli przez Parlament Europejski i Radę. Parlament Europejski nie wyraził sprzeciwu wobec projektu środków w wyznaczonym terminie. Rada sprzeciwiła się przyjęciu projektu przez Komisję, stwierdzając, że proponowane środki wykraczają poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w dyrektywie 2000/60/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 65 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

 • Dz. U. L201 - 63 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924) (1)

 • Dz. U. L201 - 62 z 20091.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Węgier

 • Dz. U. L201 - 58 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/96/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetrahydratu oktaboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 54 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/95/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 50 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/94/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/93/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia alfachloralozy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 43 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/92/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bromadiolonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 39 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/91/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetraboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 29 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 18 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/76/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 11 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/66/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 9 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L201 - 8 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, od rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L201 - 6 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w ramach programu „Owoce w szkole” i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L201 - 3 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L201 - 1 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.