Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 63

Strona 1 z 2
1.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/63

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/584/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą wspól­ notowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2.2,

Konieczne wydaje się również rozpatrzenie strategicz­ nych kwestii związanych z dalszym rozwojem systemu SafeSeaNet, biorąc pod uwagę w szczególności cele zinte­ growanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz cele polityki transportu morskiego do 2018 r., przedstawione w komunikacie Komisji w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Grupa sterująca wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet Niniejszym ustanawia się grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet, zwaną dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadania Komisja może konsultować się z grupą w każdej kwestii zwią­ zanej z obecnym lub przyszłym rozwojem systemu SafeSeaNet, w tym jego całościowym wkładem w nadzór morski. Do zadań grupy należy: a) wydawanie zaleceń w celu i bezpieczeństwa SafeSeaNet; poprawy skuteczności

(1)

Komisja odpowiada, we współpracy z państwami człon­ kowskimi, za zarządzanie na szczeblu politycznym centralnym systemem SafeSeaNet oraz za jego rozwój, jak również za nadzór nad tym systemem.

(2)

Punkt 2.2 załącznika III do dyrektywy 2002/59/WE stanowi, że Komisja ustanawia grupę sterującą wysokiego szczebla wspierającą ją w zarządzeniu systemem SafeSea­ Net.

(3)

Należy zatem ustanowić grupę sterującą wysokiego szczebla oraz określić jej zadania i strukturę.

(4)

Grupa sterująca wysokiego szczebla powinna składać się z przedstawicieli państw członkowskich oraz Komisji.

b) dostarczanie odpowiednich wskazówek dotyczących rozwoju SafeSeaNet; c) wspieranie Komisji w ramach przeglądu funkcjonowania SafeSeaNet; d) zatwierdzenie dokumentu dotyczącego interfejsu i kontroli funkcjonalności, o którym mowa w pkt 2.3 załącznika III do dyrektywy 2002/59/WE oraz wszelkich jego zmian.

(3) COM(2009) 8 wersja ostateczna.

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parla­ mentu Europejskiego i Rady (2) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA), we współpracy z państwami członkowskimi i Komisją, jest odpowie­ dzialna za wdrożenie systemu SafeSeaNet pod względem technicznym; agencja ta powinna być zatem aktywnie zaangażowana w prace grupy sterującej wysokiego szczebla.

(1) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10. (2) Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1.

L 201/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2009

Artykuł 3 Skład – powoływanie 1. W skład grup wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji. 2. Państwa członkowskie wyznaczają swoich przedstawicieli do grupy oraz ich zastępców na trzyletnią odnawialną kadencję. Osoby te są wyższymi urzędnikami. 3. Członkowie grupy, którzy zostaną wyznaczeni przez Komisję, są wyższymi urzędnikami. 4. Przedstawiciel Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) uczestniczy w posiedzeniach grupy w charakterze obserwatora. Europejska Agencja ds. Bezpieczeń­ stwa na Morzu jest reprezentowana na wysokim szczeblu. 5. Przedstawiciele członków Europejskiego Obszaru Gospo­ darczego mogą uczestniczyć w posiedzeniach grupy w charakterze obserwatorów. 6. Członkowie pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia albo wygaśnięcia ich kadencji. 7. Członkowie, którzy nie udzielają się już aktywnie w obradach grupy lub którzy złożą rezygnację, mogą zostać zastąpieni. Artykuł 4 Działanie 1. Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 65 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

 • Dz. U. L201 - 62 z 20091.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Węgier

 • Dz. U. L201 - 58 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/96/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetrahydratu oktaboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 54 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/95/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 50 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/94/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/93/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia alfachloralozy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 43 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/92/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bromadiolonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 39 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/91/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetraboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 36 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (1)

 • Dz. U. L201 - 29 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 18 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/76/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 11 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/66/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 9 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L201 - 8 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, od rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L201 - 6 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w ramach programu „Owoce w szkole” i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L201 - 3 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L201 - 1 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.