Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

Data ogłoszenia:2009-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 65

Strona 1 z 2
1.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 201/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/965/WE w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2009 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5947)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2009/585/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 31 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2), w szczególności jego art. 32 ust. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nowy wirus grypy A/H1N1, którego przypadki zanoto­ wano ostatnio u ludzi w Meksyku, USA i innych krajach na świecie, zawiera materiał genetyczny wirusów grypy świń, ptaków i ludzi, jednak wydaje się różnić od innych wirusów H1N1, o których wiadomo, że występują u świń. Stwierdzenie obecności nowego wirusa grypy A/H1N1 w stadzie świń w Kanadzie jest pierwszym odnotowanym potencjalnym przypadkiem przeniesienia z człowieka na zwierzę tego konkretnego podtypu nowego wirusa. Waga tych ustaleń zostanie jednak w pełni zrozumiana i oceniona przez środowisko naukowe dopiero po zebraniu wystarczającej ilości danych naukowych.

(5)

Na podstawie art. 31 ust. 1 decyzji 2009/470/WE wspól­ notowe laboratoria referencyjne w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt mogą otrzymywać pomoc wspólnotową.

(6)

Zbadanie dynamiki infekcji, patogenezy, podatności nosi­ cieli i zdolności przenoszenia się obecnego nowego wirusa grypy A/H1N1 u różnych gatunków zwierząt, a w szczególności u świń, ma kluczowe znaczenie dla zebrania wystarczających dowodów naukowych do oceny ryzyka weterynaryjnego. Najważniejszym efektem badań będzie opracowanie „zestawu” odczynników i materiałów dla celów diagnostyki laboratoryjnej.

(2)

Decyzją Komisji 2008/965/WE przyznano pomoc finansową Wspólnoty do maksymalnej wysokości 400 000 EUR, obejmującą 100 % kosztów kwalifikowal­ nych zgodnie z ich definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1754/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. okreś­ lającym mechanizmy udzielania pomocy finansowej Wspólnoty wspólnotowym laboratoriom referencyjnym zajmującym się paszami, środkami spożywczymi oraz działalnością w sektorze zdrowia zwierząt (4), które poniesie Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Zjednoczone Królestwo, wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. ptasiej grypy, w związku z programem prac realizowanym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. Zatwierdzony program prac wspólnotowego laborato­ rium referencyjnego ds. ptasiej grypy przewiduje, że w świetle pojawiania się przypadków grypy u ptaków i innych zwierząt należy monitorować potencjalne ryzyko wystąpienia chorób odzwierzęcych, których przy­ czyną są te wirusy grypy.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 155 165 344 331 z z z z 18.6.2009, s. 30. 30.4.2004, s. 1. 20.12.2008, s. 112. 29.11.2006, s. 8. (7)

(3)

Badania te powinny zostać włączone w program prac na rok 2009 wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. ptasiej grypy, które opracowało już modele badania parametrów infekcji i wykonało testy z wirusami grypy pochodzącymi z różnych źródeł. Do badań uzupełniają­ cych wykorzystane zostaną świnie, a celem tych badań, poprzez zastosowanie kombinacji pomiarów wieloczyn­ nikowych, będzie dostarczenie dowodów na podatność świń i potencjalne konsekwencje zakażenia ich nowym wirusem grypy A/H1N1. Wszystkie eksperymenty (zarówno na zwierzętach, jak i laboratoryjne) należy prowadzić przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeń­ stwa biologicznego stosowanych już we wspólnotowym laboratorium referencyjnym ds. ptasiej grypy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 201 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L201 - 63 z 20091.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca grupę sterującą wysokiego szczebla ds. SafeSeaNet (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5924) (1)

 • Dz. U. L201 - 62 z 20091.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Węgier

 • Dz. U. L201 - 58 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/96/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetrahydratu oktaboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 54 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/95/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 50 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/94/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kwasu borowego jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 46 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/93/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia alfachloralozy jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 43 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/92/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia bromadiolonu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 39 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/91/WE z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia tetraboranu disodu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L201 - 36 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód (1)

 • Dz. U. L201 - 29 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/79/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 18 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/76/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 11 z 20091.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/66/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L201 - 9 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w wodach WE obszaru IIa i IV oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VI przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L201 - 8 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych dotyczących mleka i przetworów mlecznych skierowanych na rynek wewnętrzny, od rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich

 • Dz. U. L201 - 6 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie, w odniesieniu do terminów operacyjnych w ramach programu „Owoce w szkole” i ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dz. U. L201 - 3 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L201 - 1 z 20091.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.