Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 16

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 16

Strona 1 z 5
L 202/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trakta­ tu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4) (3)

pojazdów. W związku z tym przepisy ustanowione dyrektywą 2002/24/WE odnoszące się do układów, części i odrębnych jednostek technicznych pojazdu stosują się do niniejszej dyrektywy. W celu ułatwienia dostępu do rynków państw trzecich powinna istnieć równoważność między wymogami niniejszej dyrektywy oraz wymogami regulaminu nr 60 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (6). Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw określonych w załączniku III część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Dyrektywa Rady 93/29/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- lub trzykołowych (3) została znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości powinna zostać sporządzona jej wersja ujednolicona. Dyrektywa 93/29/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu WE, przewidzianego w dyrektywie Rady 92/61/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie homologacji typu dwulub trzykołowych pojazdów mechanicznych zastąpionej dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych (5), i ustanawia normy techniczne dotyczące projektowania i budowy dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych w odniesieniu do identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników. Te normy techniczne dotyczą zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dla umożliwienia stosowania procedury homologacji typu WE, przewidzianej w dyrektywie 2002/24/WE, wobec wszystkich typów

Artykuł 1 Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaź­ ników wszystkich typów pojazdów, o których mowa w art. 1 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 2 Procedura wydawania homologacji typu WE części w odniesieniu do identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników dla typu dwu- lub trzykołowego pojazdu silnikowego oraz zasady swobodnego przepływu takich pojazdów są określone w rozdziałach II i III dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 3 1. Potwierdza się, w zgodzie z przepisami art. 11 dyrektywy 2002/24/WE, równoważność między wymogami niniejszej dyrektywy a wymogami ustanowionymi w regulaminie nr 60 EKG ONZ. 2. Organy państw członkowskich wydające homologację typu WE części uznają homologacje wydane zgodnie z wymogami regulaminu EKG ONZ, o którym mowa w ust. 1, jak również homologacje typu części, jako alterna­ tywne w stosunku do odpowiadających homologacji wydanych zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy.

(6) E/EKG/TRANS/505 – Add. 59.

(2)

(1) Opinia z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 325 z 30.12.2006, s. 28). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 72) i decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. (3) Dz.U. L 188 z 29.7.1993, s. 1. (4) Zob. załącznik III część A. (5) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 65 z 20094.8.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

 • Dz. U. L202 - 54 z 20094.8.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.