Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 36

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 36

Strona 1 z 7
L 202/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz RZĄD REPUBLIKI KOREI, z drugiej strony, (zwane dalej „Stronami”), UZNAJĄC, że gospodarki światowe są coraz bardziej ze sobą powiązane, co w szczególności dotyczy gospodarki Wspólnoty Europejskiej i gospodarki Republiki Korei, ZAUWAŻAJĄC, że Wspólnota Europejska i Republika Korei podzielają opinię, że należyte i skuteczne egzekwowanie prawa konkurencji jest istotnym aspektem efektywnego funkcjonowania ich rynków i wymiany handlowej między Stronami, a także leży w interesie ekonomicznym konsumentów we Wspólnocie Europejskiej i Republice Korei, ZAUWAŻAJĄC, że współpraca, a w stosownych przypadkach również skoordynowane stosowanie przez Strony prawa konkurencji przyczyniłyby się do lepszego i skuteczniejszego egzekwowania prawa obu Stron, UZNAJĄC PONADTO, że współpraca organów do spraw konkurencji obu Stron przyczyni się do poprawy i umocnienia stosunków między nimi, PAMIĘTAJĄC O TYM, że między Stronami mogą czasami pojawiać się różnice zdań co do stosowania ich prawa konkurencji w odniesieniu do zachowań lub transakcji, z którymi związane są znaczące interesy obu Stron, ODNOTOWUJĄC zmienione zalecenie Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przyjęte w dniach 27 i 28 lipca 1995 r., dotyczące współpracy pomiędzy państwami będącymi członkami tej organizacji w dziedzinie praktyk antykonkurencyjnych mających wpływ na handel międzynarodowy, UWZGLĘDNIAJĄC protokół ustaleń zawarty między Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji Komisji Europejskiej a Komisją ds. Uczciwej Konkurencji Republiki Korei w dniu 28 października 2004 r., UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel i definicje 1. Niniejsza umowa ma służyć skutecznemu egzekwowaniu prawa konkurencji każdej ze Stron poprzez propagowanie współpracy i koordynowania działań ich organów do spraw konkurencji oraz ma zapobiegać konfliktom między Stronami we wszelkich kwestiach dotyczących stosowania ich prawa konkurencji lub ograniczać prawdopodobieństwo wystąpienia takich konfliktów. 2. Na potrzeby niniejszej umowy niżej wymienione terminy definiuje się w następujący sposób: a) termin „działania antykonkurencyjne” oznacza wszelkie dzia­ łania, które mogą podlegać karom lub innym środkom kory­ gującym stosowanym przez organy do spraw konkurencji na mocy prawa konkurencji jednej ze Stron lub obydwu Stron;

b) terminy „organ do spraw konkurencji” oraz „organy do spraw konkurencji” oznaczają:

(i) w przypadku Wspólnoty Europejskiej - Komisję Wspólnot Europejskich w zakresie jej obowiązków wyni­ kających z przepisów prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej; i

(ii) w przypadku Republiki Korei - Komisję ds. Uczciwej Konkurencji Republiki Korei;

c) termin „właściwy organ państwa członkowskiego” oznacza jeden organ w każdym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej odpowiedzialny za stosowanie prawa konkuren­ cji. Po podpisaniu niniejszej umowy Komisja Wspólnot

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/37

Europejskich przekaże rządowi Republiki Korei wykaz takich organów. Komisja w razie konieczności będzie przekazywać rządowi Republiki Korei uaktualniony wykaz; d) termin „prawo konkurencji” oznacza: (i) w odniesieniu do Wspólnoty Europejskiej - art. 81, 82 i 85 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz rozporzą­ dzenia wykonawcze do tych przepisów, wraz ze wszel­ kimi zmianami; oraz (ii) w odniesieniu do Republiki Korei - ustawę o regulacji monopolu i uczciwej konkurencji oraz przepisy wyko­ nawcze do tych aktów prawnych, wraz ze wszelkimi zmianami; e) termin „działania w zakresie egzekwowania prawa” oznacza wszelkie zastosowanie prawa konkurencji w drodze docho­ dzenia lub postępowania prowadzonego przez właściwy organ do spraw konkurencji jednej ze Stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 65 z 20094.8.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

 • Dz. U. L202 - 54 z 20094.8.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.