Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54

Strona 1 z 6
L 202/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19) (2009/594/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Zmiany w decyzji EBC/2006/17 W decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Terminom użytym w niniejszej decyzji nadaje się znaczenie zgodne z definicjami zawartymi w art. 1 wytycz­ nych EBC/2006/16.” 2) zmiany w załącznikach I i II do decyzji EBC/2006/17 wyszczególniono w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

Wytyczne EBC/2009/10 z dnia 7 maja 2009 r. zmienia­ jące wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) udostęp­ niły operacje otwartego rynku oraz operacje kredytowodepozytowe Eurosystemu instytucjom kredytowym, które – ze względu na swój specyficzny charakter instytucjo­ nalny w prawie wspólnotowym – podlegają kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzo­ nego przez właściwe organy krajowe. Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (2) przewiduje realizację programu zakupu zabezpieczonych obligacji. Decyzja EBC/2006/17 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europej­ skiego Banku Centralnego (3) wymaga wprowadzenia zmian odzwierciedlających wspomniane zmiany,

(2)

Postanowienie końcowe Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 lipca 2009 r.

(3) Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 99. (2) Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18. (3) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 38.

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/55

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I i II do decyzji EBC/2006/17 wprowadza się następujące zmiany: 1) tabela zatytułowana „Aktywa” w załączniku I otrzymuje brzmienie: „AKTYWA

Pozycja bilansu Klasyfikacja składników pozycji bilansu Zasada wyceny

1.

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących trans­ akcji: (i) transakcje przeniesienia do wyższej/niższej kategorii jakości, oraz (ii) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzymania mija co najmniej jeden dzień roboczy Należności od partnerów operacji spoza strefy euro, w tym instytucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, wyra­ żone w walutach obcych a) Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto) Udział przypadający na dane państwo minus salda w euro znaj­ dujące się w dyspozycji MFW. Rachunek MFW nr 2 (prowadzony w euro na wydatki administracyjne) może być zaliczony do tej pozycji lub do pozycji »Zobowiązania wobec rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro« b) Specjalne prawa ciągnienia Posiadane zasoby specjalnych praw ciągnienia (brutto)

Wartość rynkowa

2.

Należności od rezydentów spoza strefy euro wyra­ żone w walutach obcych

2.1.

Należności od Międzynaro­ dowego Funduszu Waluto­ wego (MFW)

a)

Prawa ciągnienia w ramach transzy rezerwowej (netto) Wartość nominalna; przeli­ czane po rynkowym kursie walutowym

b)

Specjalne prawa ciągnienia Wartość nominalna; przeli­ czane po rynkowym kursie walutowym

c) Pozostałe należności Porozumienie państw G10 w sprawie przekazania MFW środków na pokrycie kredytów (GAB), pożyczki udzielane na podstawie specjalnych porozumień kredytowych, lokaty w ramach instrumentu kredytowego zwanego »Poverty Reduction and Growth Facility« (PRGF) 2.2. Środki w bankach, inwe­ stycje w papiery warto­ ściowe, kredyty zagra­ niczne i inne aktywa zagraniczne a) Środki w bankach spoza strefy euro nieujęte w pozycji “Pozostałe aktywa finansowe” Rachunki bieżące, depozyty termi­ nowe, depozyty jednodniowe, trans­ akcje z przyrzeczeniem odkupu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 65 z 20094.8.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.