Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18)

Data ogłoszenia:2009-08-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65

Strona 1 z 10
4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/65

WYTYCZNE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/18) (2009/595/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych oraz Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Sta­ tutem ESBC”), w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 i art. 26 ust. 4,

Artykuł 1 Zmiany wytycznych EBC/2006/16 W wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając udział Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zgodnie z art. 47 ust. 2, tiret drugie i trzecie Statutu ESBC, 1) w art. 1 ust. 1 dodaje się definicję w brzmieniu: a także mając na uwadze, co następuje: „i) »instytucja kredytowa« – a) instytucję kredytową w rozumieniu art. 2 i art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przekształcona) (*), zgodnie z odpowiednią imple­ mentacją tej dyrektywy do krajowego porządku praw­ nego, podlegającą nadzorowi wykonywanemu przez właściwy organ; lub b) inną instytucję kredytową, o której mowa w art. 101 ust. 2 Traktatu, podlegającą kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe.

(1)

Wytyczne EBC/2009/10 z dnia 7 maja 2009 r. zmienia­ jące wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) udostęp­ niły operacje otwartego rynku oraz operacje kredytowodepozytowe Eurosystemu instytucjom kredytowym, które – ze względu na swój specyficzny charakter instytucjo­ nalny w prawie wspólnotowym – podlegają kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzo­ nego przez właściwe organy krajowe.

(2)

Decyzja EBC/2009/16 z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie realizacji programu zakupu zabezpieczonych obligacji (2) przewiduje realizację programu zakupu zabezpieczonych obligacji.

___________ (*) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.”; 2) zmiany w załącznikach IV–VIII do wytycznych EBC/2006/16 wyszczególniono w załączniku do niniejszych wytycznych.

(3)

Wytyczne EBC/2006/16 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (3) wymagają wprowadzenia zmian odzwierciedlających wspomniane nowe kierunki działań,

Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

(1) Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 99. (2) Dz.U. L 175 z 4.7.2009, s. 18. (3) Dz.U. L 348 z 11.12.2006, s. 1.

L 202/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.8.2009

Artykuł 3 Adresaci Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 lipca 2009 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

4.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 202/67

ZAŁĄCZNIK W załącznikach IV–VIII do wytycznych EBC/2006/16 wprowadza się następujące zmiany: 1) tabela zatytułowana „Aktywa” w załączniku IV otrzymuje brzmienie: „AKTYWA

Pozycja bilansu (1) Klasyfikacja składników pozycji bilansu Aktywa Zasada wyceny Zakres zasto­ sowania (2)

1.

1.

Złoto i należności w złocie

Złoto jako kruszec, tj. sztabki, monety, przedmioty pozłacane, samorodki, w skarbcu albo w transporcie do skarbca. Złoto nie w postaci kruszcu, np. salda na rachunkach złota a vista i na lokatach terminowych, należności w złocie z tytułu następujących transakcji: (i) transakcje przenie­ sienia do wyższej/niższej kategorii jakości; oraz (ii) transakcje swapowe na lokalizację lub próbę złota – jeżeli pomiędzy dniem wydania a dniem otrzy­ mania mija co najmniej jeden dzień roboczy Należności od partnerów operacji spoza strefy euro, w tym insty­ tucji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz banków centralnych spoza strefy euro, wyrażone w walutach obcych

Wartość rynkowa

Obowiąz­ kowe

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 202 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L202 - 84 z 20094.8.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 83 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady 2009/597/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”)

 • Dz. U. L202 - 82 z 20094.8.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L202 - 54 z 20094.8.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/19)

 • Dz. U. L202 - 53 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Banka Slovenije

 • Dz. U. L202 - 52 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L202 - 50 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Łotwie

 • Dz. U. L202 - 48 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Rumunii

 • Dz. U. L202 - 46 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce

 • Dz. U. L202 - 44 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Litwie

 • Dz. U. L202 - 42 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L202 - 36 z 20094.8.2009

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotycząca współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 35 z 20094.8.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dz. U. L202 - 29 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/97/WE z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektyw Rady 2002/53/WE i 2002/55/WE odpowiednio w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (1)

 • Dz. U. L202 - 16 z 20094.8.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/80/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) (1)

 • Dz. U. L202 - 5 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L202 - 3 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1182/2008 ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła

 • Dz. U. L202 - 1 z 20094.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.