Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich

Data ogłoszenia:2009-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 15

Strona 1 z 17
6.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą­ dzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 11, art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 i ust. 3 lit. a) i c), art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 5, art. 19 ust. 3 akapit drugi, art. 22 ust. 1, art. 28 ust. 6, art. 38 lit. a), b) i c), a także art. 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007, w szczególności jego tytuł III, ustanawia podstawowe wymogi dotyczące produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i produkcji wodorostów morskich. Szczegółowe zasady wdrażania tych wymogów powinny być ustanowione poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (2), które ustanawia szczegółowe zasady wdra­ żania rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

nych produktów wysokiej jakości przy wywieraniu jedno­ cześnie minimalnego oddziaływania na środowisko wodne. Prawodawstwo Wspólnoty dotyczące jakości wód i zanieczyszczeń w żywności, w tym dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnoto­ wego działania w dziedzinie polityki wodnej (4), dyrek­ tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (5), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożyw­ czych (6) oraz rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (7), (WE) nr 853/2004 (8) i (WE) nr 854/2004 (9), ustanawia cele środowiskowe dla wód i gwarantuje wysoką jakość żywności. Stosowne jest zatem sporządzenie planu zrów­ noważonego zarządzania w odniesieniu do produkcji wodorostów morskich i produkcji w sektorze akwakul­ tury określając szczegółowo środki takie jak redukcja zanieczyszczeń.

(5)

(2)

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego na temat zrównoważonego rozwoju europejskiej akwa­ kultury (3) przedstawia wizję zrównoważonego rozwoju tego sektora w okresie 10 lat, aby obszarom wiejskim i przybrzeżnym zapewnić stabilną alternatywę pod względem produktów i zatrudnienia dla rybołówstwa. W komunikacie wskazano możliwości w zakresie produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury i stwierdzono potrzebę opracowania związanych z nią norm i kryteriów.

(3)

Aby zapewnić jednoznaczność, należy uzupełnić i poprawić definicje ustanowione w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 889/2008 w celu uniknięcia niejasności i zagwarantowania jednolitego stosowania zasad ekolo­ gicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i wodorostów morskich.

(4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10) (11) (12)

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środo­ wisko naturalne (10), dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni­ czych oraz dzikiej fauny i flory (11) oraz dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (12) powinny gwarantować właściwe wzajemne oddziaływanie ze środowiskiem uwzględniając jednocześnie wpływ tych działań na cele środowiskowe dla wód ustanowione wskutek stosowania dyrektyw 2000/60/WE i 2008/56/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 44 z 20096.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 649/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2009 w kontekście ustalanych co roku warunków zarządzania kwotami połowowymi (  Dz.U. L 192 z 24.7.2009)

 • Dz. U. L204 - 43 z 20096.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do pozycji dotyczących Niemiec w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6105) (1)

 • Dz. U. L204 - 39 z 20096.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych państw członkowskich i ich regionów za oficjalnie wolne od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6086) (1)

 • Dz. U. L204 - 37 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L204 - 35 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L204 - 12 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L204 - 11 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2008 przez agencję łącznikową we Włoszech

 • Dz. U. L204 - 3 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych

 • Dz. U. L204 - 1 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.