Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych państw członkowskich i ich regionów za oficjalnie wolne od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6086) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 39

6.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/39

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych państw członkowskich i ich regionów za oficjalnie wolne od brucelozy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6086)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/600/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlew­ ną (1), w szczególności jej załącznik A część II pkt 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Irlandię i Polskę całe terytorium tych państw członkow­ skich powinno zostać uznane za oficjalnie wolne od brucelozy bydła.

(5)

Portugalia przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzia­ nymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do wysp Faial i Santa Maria w Regionie Autonomicznym Azorów w celu uznania tych wysp za regiony Portugalii oficjalnie wolne od brucelozy bydła.

Dyrektywa 64/432/EWG stanowi, że państwo członkow­ skie lub jego część mogą zostać uznane za oficjalnie wolne od brucelozy bydła w odniesieniu do stad bydła pod warunkiem wypełnienia niektórych warunków okre­ ślonych w tej dyrektywie. Wykazy państw członkowskich i ich regionów uznanych za wolne od brucelozy bydła zostały określone w decyzji Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. usta­ nawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (2). Irlandia i Polska przedłożyły Komisji dokumentację wska­ zującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewi­ dzianymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do ich całego terytorium w celu uznania tych państw człon­ kowskich za państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy bydła.

(6)

(2)

Hiszpania przedłożyła Komisji dokumentację wskazującą na zgodność z odpowiednimi warunkami przewidzia­ nymi w dyrektywie 64/432/EWG w odniesieniu do prowincji Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas w celu uznania tych prowincji za regiony Hiszpanii oficjalnie wolne od brucelozy bydła.

(7)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Portugalię i Hiszpanię wyspy i prowincje, o których mowa, powinny zostać uznane za oficjalnie wolne od brucelozy bydła.

(3)

(8)

Należy zatem 2003/467/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(9) (1 ) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 204/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 2003/467/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

6.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 204/41

ZAŁĄCZNIK Załącznik II do decyzji 2003/467/WE otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK II ROZDZIAŁ 1 Państwa członkowskie oficjalnie wolne od brucelozy

Kod ISO Państwo członkowskie

BE CZ DK DE IE FR LU NL AT PL SI SK FI SE

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Irlandia Francja Luksemburg Niderlandy Austria Polska Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja

ROZDZIAŁ 2 Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od brucelozy We Włoszech: — region Abruzzo: prowincja Pescara, — region Emilia-Romagna: prowincje Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, — region Friuli-Venezia Giulia, — region Lazio: prowincja Rieti, — region Liguria: prowincje Imperia, Savona, — region Lombardia: prowincje Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, — region Marche, — region Piemonte, — region Puglia: prowincja Brindisi, — region Sardegna: prowincje Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, — region Toscana, — region Trentino-Alto Adige: prowincje Bolzano, Trento, — region Umbria: prowincje Perugia, Terni, — region Veneto.

L 204/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.8.2009

W Portugalii: — Region Autonomiczny Azorów: wyspy Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria. W Hiszpanii: — prowincja Santa Cruz de Tenerife, — prowincja Las Palmas. W Zjednoczonym Królestwie: — Wielka Brytania: Anglia, Szkocja, Walia.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 204 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L204 - 44 z 20096.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 649/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. dostosowującego określone kwoty połowowe na rok 2009 w kontekście ustalanych co roku warunków zarządzania kwotami połowowymi (  Dz.U. L 192 z 24.7.2009)

 • Dz. U. L204 - 43 z 20096.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/233/WE w odniesieniu do pozycji dotyczących Niemiec w wykazie laboratoriów upoważnionych do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6105) (1)

 • Dz. U. L204 - 37 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L204 - 35 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich w obszarach VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L204 - 15 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich

 • Dz. U. L204 - 12 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 709/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

 • Dz. U. L204 - 11 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do terminu przesyłania sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2008 przez agencję łącznikową we Włoszech

 • Dz. U. L204 - 3 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 707/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych

 • Dz. U. L204 - 1 z 20096.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.