Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 207 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Komisji Mieszanej WE-EFTA „Wspólny Tranzyt” nr 1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

Data ogłoszenia:2009-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 207 POZ 12

L 207/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA KOMISJI MIESZANEJ WE-EFTA „WSPÓLNY TRANZYT” NR 1/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniająca Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (2009/606/WE)

KOMISJA MIESZANA,

Do wykazu należy jednak dodać inne towary. Należy zatem odpowiednio dostosować wykaz,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej (1), w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik I do dodatku I do konwencji zostaje zastąpiony tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Sporządzono w Oslo dnia 31 lipca 2009 r. W imieniu Komisji Mieszanej

Bjørn RØSE

Konwencja określa szczegółowe środki, w szczególności w odniesieniu do gwarancji, które należy przedłożyć w związku z towarami o podwyższonym stopniu ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w trakcie operacji tran­ zytowej. Załącznik I do dodatku I do konwencji zawiera wykaz takich towarów. Regularny przegląd wykazu zawartego w załączniku I do dodatku I do konwencji przeprowadzony na mocy art. 1 tego dodatku na podstawie informacji uzyskanych od umawiających się stron wykazał, że pewne towary figu­ rujące w tym wykazie nie wydają się już wiązać z podwyższonym stopniem ryzyka nadużyć finansowych.

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.

11.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/13

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ TOWARÓW O PODWYŻSZONYM STOPNIU RYZYKA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (o którym mowa w art. 1 ust. 3 dodatku I)

1 2 3 4 Kod towarów wrażliwych (1) 5 Minimalna stawka gwarancji pojedynczej

Kod HS

Opis towarów

Minimalna ilość

0207 12 0207 14 1701 11 1701 12 1701 91 1701 99 2208 20 2208 30 2208 40 2208 50 2208 60 2208 70 ex 2208 90 2402 20 2403 10

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej

3 000 kg

7 000 kg

— — — —

Wódki, likiery i pozostałe napoje spirytu­ sowe

5 hl

2 500 EUR/hl czysty alkohol

1 Papierosy zawierające tytoń Tytoń do palenia, również zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji 35 000 sztuk 35 kg 120 EUR/1 000 sztuk —

(1) W przypadku gdy dane tranzytowe przekazywane są za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych i kod HS nie wystarcza do jednoznacznej identyfikacji towarów wymienionych w kolumnie 2, należy zastosować zarówno kod towarów o podwyższonym stopniu ryzyka podany w kolumnie 4, jak i kod HS podany w kolumnie 1.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 207 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 15 z 200911.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 662/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi w sprawie szczegółowych zagadnień dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych i pozaumownych (  Dz.U. L 200 z 31.7.2009)

 • Dz. U. L207 - 14 z 200911.8.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (  Dz.U. L 133 z 22.5.2008)

 • Dz. U. L207 - 10 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 730/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w podrejonach 22–24 Morza Bałtyckiego (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L207 - 8 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Ciauscolo (ChOG))

 • Dz. U. L207 - 5 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 696/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L207 - 3 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L207 - 1 z 200911.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.