Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2009-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 4

(4)

(10)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 1. (3) Dz.U. L 94 z 8.4.2009, s. 5.

L 208/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.8.2009

(11)

Jeżeli podczas dochodzenia stwierdzone zostanie stoso­ wanie praktyk objętych art. 13 rozporządzenia podsta­ wowego, innych niż przeładunek, mających na celu obej­ ście środków antydumpingowych poprzez Republikę Korei i Malezję, dochodzenie może objąć również te praktyki. 5. PROCEDURA

(18)

(12)

W związku z powyższym Komisja stwierdza, iż istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie docho­ dzenia zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podsta­ wowego. 5.1. Kwestionariusze

Ponieważ możliwe obchodzenie środków antydumpingo­ wych występuje poza Wspólnotą, zwolnienia mogą zostać przyznane, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporzą­ dzenia podstawowego, producentom produktu objętego dochodzeniem, którzy mogą wykazać, że nie są powią­ zani z jakimkolwiek producentem podlegającym wymie­ nionym środkom, oraz w odniesieniu do których usta­ lono, że nie uczestniczą w praktykach obchodzenia środków określonych w art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Producenci zaintereso­ wani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w terminie wska­ zanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. 6. REJESTRACJA

(19)

(13)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do ekspor­ terów/producentów oraz zrzeszeń eksporterów/produ­ centów w Republice Korei i Malezji, do eksporterów/pro­ ducentów oraz zrzeszeń eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej, do znanych importerów i znanych zrzeszeń importerów we Wspólnocie oraz do władz Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Malezji. Informacje, jeżeli jest to stosowne, mogą pochodzić również od przemysłu wspólnotowego. W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, lecz nie później niż w terminie określonym w art. 3 niniej­ szego rozporządzenia, aby dowiedzieć się, czy zostały wymienione we wniosku i zwrócić się z wnioskiem o przesłanie kwestionariusza w terminie określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze fakt, że termin określony w art. 3 ust. 2 niniej­ szego rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron. Władze Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei oraz Malezji zostaną poinformowane o wszczęciu docho­ dzenia. 5.2. Gromadzenie przesłuchań informacji i przeprowadzanie

Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien zostać poddany rejestracji, aby zapewnić, w przypadku gdy w wyniku dochodzenia stwierdzone zostanie obcho­ dzenie środków antydumpingowych, iż cła antydumpin­ gowe w odpowiedniej wysokości mogą być pobierane z mocą wsteczną od daty rejestracji takiego przywozu z Republiki Korei i Malezji. 7. TERMINY

(20)

W celu zapewnienia należytego zarządzania należy okre­ ślić terminy, w których: — zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia, — producenci w Republice Korei i Malezji mogą złożyć wniosek o zwolnienie z rejestracji przywozu lub ze stosowania środków, — zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

(14)

(21)

(15)

Należy zwrócić uwagę na fakt, że korzystanie z większości praw proceduralnych określonych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w terminie wskazanym w art. 3 niniejszego rozporządzenia. 8. BRAK WSPÓŁPRACY

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200912.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (  Dz.U. L 81 z 27.3.2009)

 • Dz. U. L208 - 21 z 200912.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5613) (1)

 • Dz. U. L208 - 19 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L208 - 14 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L208 - 13 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych czterech dni sierpnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L208 - 11 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L208 - 5 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 733/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. przyjmujące środki nadzwyczajne w odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych w formie otwarcia skupu masła i mleka odtłuszczonego w proszku w drodze procedury przetargowej w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L208 - 3 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 111. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L208 - 1 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.