Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2009-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7 - Strona 3

Strona 3 z 4

(22)

(16)

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane. 5.3. Zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom

W przypadkach, w których jakakolwiek zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji lub nie dostarcza ich w określonych terminach, lub też znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość doko­ nania ustaleń – potwierdzających lub zaprzeczających – na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. W przypadku ustalenia, że jakakolwiek z zainteresowanych stron dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być dla wymienionej strony mniej korzystny niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

(23)

(17)

Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać zwolniony z podlegania rejestracji lub środkom, jeżeli nie stanowi on obejścia środków.

12.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/9

9. HARMONOGRAM DOCHODZENIA

(24)

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w terminie dziewięciu miesięcy, począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Wspólnoty produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których ustalono, że nie obchodzą ceł antydumpingowych. Artykuł 3 1. O kwestionariusze należy występować do Komisji w terminie 15 dni od dnia opublikowania niniejszego rozporzą­ dzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Zainteresowane strony, jeżeli ich oświadczenia mają być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić na piśmie swoje stanowisko i odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wszelkie inne informacje w terminie 37 dni od daty opubliko­ wania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie ustalono inaczej. 3. Producenci w Republice Korei i Malezji ubiegający się o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom powinni przedłożyć wniosek należycie poparty dowodami w tym samym terminie 37 dni. 4. Zainteresowane strony mogą również składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie 37 dni. 5. Wszelkie informacje, wnioski dotyczące przesłuchania lub kwestionariusza, jak również wszelkie wnioski o zwolnienie przywozu z podlegania rejestracji lub środkom, muszą był złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać nazwę, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu zaintereso­ wanej strony. Wszystkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję dostarczoną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować „Limited” (2) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołą­ czyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „Do wglądu zainteresowanych stron”. Adres Komisji do celów korespondencji: European Commission Directorate General for Trade Directorate H Office: N-105 4/92 1049 Brussels BELGIA Faks +32 22956505

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200912.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (  Dz.U. L 81 z 27.3.2009)

 • Dz. U. L208 - 21 z 200912.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5613) (1)

 • Dz. U. L208 - 19 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L208 - 14 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L208 - 13 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych czterech dni sierpnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L208 - 11 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L208 - 5 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 733/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. przyjmujące środki nadzwyczajne w odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych w formie otwarcia skupu masła i mleka odtłuszczonego w proszku w drodze procedury przetargowej w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L208 - 3 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 111. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L208 - 1 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.