Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddające ten przywóz rejestracji

Data ogłoszenia:2009-08-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7

Strona 1 z 4
12.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 734/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej poprzez przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei i Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei i Malezji, oraz poddające ten przywóz rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

3. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI Środkami obecnie obowiązującymi i prawdopodobnie obchodzonymi są środki antydumpingowe wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1858/2005 (2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 283/2009 (3). 4. PODSTAWY

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawo­ we”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 3 i art. 14 ust. 5, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. WNIOSEK

(1) (7)

Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie wska­ zujące, że obowiązujące środki antydumpingowe doty­ czące przywozu stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej są obchodzone przez dokonywanie przeładunku stalowych lin i kabli w Republice Korei i Malezji. Przedstawione dowody są następujące: Wniosek wskazuje, że w następstwie wprowadzenia środków względem produktu objętego postępowaniem, znacznie zmieniła się struktura handlu w odniesieniu do wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Malezji do Wspólnoty oraz że nie ma wystarcza­ jącego powodu lub uzasadnienia dla wystąpienia takiej zmiany, innego niż nałożenie cła. Omawiana zmiana struktury handlu wydaje się wynikać z przeładunku stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywanego w Republice Korei i Malezji. Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie wskazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących środków antydumpingowych wprowadzonych w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak i ceny. Wydaje się, że znaczna wielkość przywozu stalo­ wych lin i kabli z Republiki Korei i Malezji zastąpiła przywóz produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją wystarczające dowody potwierdzające, iż przed­ miotowy zwiększony przywóz jest dokonywany po cenach dużo niższych od niewyrządzającej szkody ceny ustalonej w dochodzeniu, które doprowadziło do wpro­ wadzenia obowiązujących środków. Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie wskazujące, iż ceny produktu objętego dochodze­ niem są cenami dumpingowymi w odniesieniu do wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu objętego postępowaniem.

Komisja otrzymała wniosek złożony zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o zbadanie możli­ wego obchodzenia środków antydumpingowych wpro­ wadzonych w odniesieniu do przywozu stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(8)

(2)

Wniosek został złożony dnia 29 czerwca 2009 r. przez Komitet Łącznikowy Przemysłu Lin Stalowych Unii Euro­ pejskiej (EWRIS) w imieniu wspólnotowych producentów stalowych lin i kabli.

(9)

2. PRODUKT

(3)

Produktem, którego dotyczy możliwe obchodzenie środ­ ków, są stalowe liny i kable, w tym liny zamknięte, z wyjątkiem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, pochodzące z Chińskiej Repub­ liki Ludowej, obecnie objęte kodami CN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 oraz ex 7312 10 98 („produkt objęty postępowaniem”). Produktem objętym dochodzeniem są stalowe liny i kable, w tym liny zamknięte, z wyjątkiem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o maksymalnym wymiarze prze­ kroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, wysyłane z Republiki Korei i Malezji („produkt objęty dochodze­ niem”), obecnie objęte tymi samymi kodami co produkt objęty postępowaniem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 208 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 39 z 200912.8.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (  Dz.U. L 81 z 27.3.2009)

 • Dz. U. L208 - 21 z 200912.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2009 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5613) (1)

 • Dz. U. L208 - 19 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 738/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w obszarach VIIIc, IX i X oraz w wodach WE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L208 - 14 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 3 do dnia 7 sierpnia 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L208 - 13 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych czterech dni sierpnia 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L208 - 11 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 735/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L208 - 5 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 733/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. przyjmujące środki nadzwyczajne w odniesieniu do rynku mleka i przetworów mlecznych w formie otwarcia skupu masła i mleka odtłuszczonego w proszku w drodze procedury przetargowej w okresie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L208 - 3 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 732/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające po raz 111. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L208 - 1 z 200912.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 731/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.