Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 10 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

Data ogłoszenia:2009-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 10 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.

24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/11

3) MSR 18, MSR 21 oraz MSR 36 zostają zmienione zgodnie ze zmianami do MSR 27, zgodnie z załącznikiem do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany do MSSF 1 i MSR 27 zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia naj­

później wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obroto­ wego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

L 21/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2009

ZAŁĄCZNIK MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSSF 1 i MSR 27

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy i do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt inwestycji w jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej

Powielanie dozwolone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszystkie istniejące prawa są zastrze­ żone poza EOG, z wyjątkiem prawa do powielania na użytek własny lub w innych uczciwych celach. Więcej informacji można uzyskać na stronie RMSR www.iasb.org

24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/13

ZMIANY W MSSF 1 ZASTOSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PO RAZ PIERWSZY ORAZ MSR 27 SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOSZT INWESTYCJI W JEDNOSTCE ZALEŻNEJ, JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ Zmiany w MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy W paragrafie 13 po pkt (e) dodano pkt (ea). Po paragrafie 23 dodano nagłówek oraz paragrafy 23A i 23B. Paragrafy 25A i 34C zostały zmienione. Po paragrafie 44 dodano nagłówek oraz paragraf 44A. Po paragrafie 47J dodano paragraf 47K. UJMOWANIE I WYCENA Zwolnienia ze stosowania innych MSSF 13 Jednostka może zdecydować się na zastosowanie jednego lub kilku z poniżej wymienionych zwolnień: (a) … (ea) inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych (paragrafy 23A i 23B), (f) … WSPÓŁKONTROLOWANEJ LUB

Inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych 23A Jeżeli jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe, MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wymaga ujmowania inwestycji w jednostkach zależnych, jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych według: (a) ceny nabycia, lub (b) zgodnie z MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. 23B Jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy wycenia taką inwestycję według ceny nabycia zgodnie z paragrafem 23A(a), w sporządzonym zgodnie z MSSF jednostkowym sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finan­ sowej wycenia tę inwestycję w jednej z poniższych kwot: (a) według ceny nabycia ustalonej zgodnie z MSR 27, lub (b) zakładanego kosztu. Zakładanym kosztem takiej inwestycji jest: (i) wartość godziwa (ustalona zgodnie z MSR 39) na dzień przejścia jednostki na MSSF przy sporządzaniu jej jednostkowego sprawozdania finansowego, lub (ii) wartość bilansowa ustalona na ten dzień zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może wybrać powyżej przedstawioną opcję (i) lub (ii) w celu wyceny swojej inwestycji w każdej jednostce zależnej, jednostce współkontrolowanej lub stowarzyszonej, którą postanowi wycenić według zakładanego kosztu. Wyznaczenie wcześniej ujętych instrumentów finansowych 25A MSR 39 zezwala… Wyjątki dotyczące retrospektywnego stosowania innych MSSF Udziały niekontrolujące 34C Jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy stosuje następujące wymogi MSR 27 (zmienionego w 2008 r.)…

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 10 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 87 z 200924.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie kontroli urządzeń rejestrujących przeprowadzanych w ramach kontroli drogowych oraz przez uprawnione warsztaty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 108) (1)

 • Dz. U. L21 - 83 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33)

 • Dz. U. L21 - 81 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28)

 • Dz. U. L21 - 77 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27)

 • Dz. U. L21 - 75 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2008/26)

 • Dz. U. L21 - 71 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (EBC/2008/25)

 • Dz. U. L21 - 69 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/24)

 • Dz. U. L21 - 66 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/23)

 • Dz. U. L21 - 53 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8398)

 • Dz. U. L21 - 43 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8100)

 • Dz. U. L21 - 41 z 200924.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L21 - 39 z 200924.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/4/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. środki przeciwdziałania służące do zapobiegania manipulacjom zapisami tachografu i do wykrywania ich, zmieniające dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1)

 • Dz. U. L21 - 38 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2008/2009 (etap drugi)

 • Dz. U. L21 - 16 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L21 - 3 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L21 - 1 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 0 z 200924.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.