Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

Data ogłoszenia:2009-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 3

Strona 1 z 6
24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowa­ nych w transporcie drogowym (1), w szczególności jego art. 17 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

— zainstalowana w miejscu, w którym z mechanicznego punktu widzenia niemożliwy jest montaż stosowanych czujników ruchu innego rodzaju, pod innym względem zgodnych z wymaganiami przedstawionymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia i w dodatkach 111 do tego załącznika, — zainstalowana między przyrządem rejestrującym a miejscem, gdzie generowane są impulsy prędkoś­ ci/drogi przez zintegrowane czujniki lub alterna­ tywne interfejsy. Z punktu widzenia przyrządu rejestrującego zachowanie adaptera jest takie samo, jak czujnika ruchu zgodnego z wymaganiami przedstawionymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia i w dodatkach 1-11 do tego załącznika, w przypadku podłączenia go bezpośrednio do przyrządu rejestrującego. Zastosowanie takiego adaptera w wymienionych wyżej pojazdach powinno umożliwiać montaż i poprawne zastosowanie przyrządu rejestrującego, zgodnego ze wszystkimi wymaganiami niniejszego załącznika. W przypadku tych pojazdów urządzenia rejestrujące obejmują przewody, adapter i przyrząd rejestrujący”. (2) W rozdziale V, sekcja 2, wymóg 250 otrzymuje brzmienie: „250. Tabliczka zawiera co najmniej następujące dane: — nazwa, adres lub nazwa handlowa uprawnionego instalatora lub warsztatu, — współczynnik charakterystyczny postaci »w = …imp/km«, — stała urządzenia »k = …imp/km«, rejestrującego, pojazdu, w

W załączniku I B do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 określono wymagania techniczne dotyczące budowy, badań, instalacji i kontroli urządzeń rejestrujących stoso­ wanych w transporcie drogowym. Zwracając szczególną uwagę na ogólne bezpieczeństwo systemu i jego zastosowanie w zakresie objętym rozpo­ rządzeniem (EWG) nr 3821/85, do załącznika I B do tego rozporządzenia należy dodać pewne specyfikacje techniczne w celu umożliwienia instalacji urządzeń rejes­ trujących zgodnych z wymaganiami podanymi w tym załączniku w pojazdach kategorii M1 i N1. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na podstawie art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I B do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 wpro­ wadza się następujące zmiany: (1) W rozdziale I dodaje się następującą definicję: „(rr) »adapter« oznacza część urządzenia rejestrującego, dostarczającego sygnał i w sposób ciągły odwzorowu­ jącego prędkość pojazdu lub przebytą drogę, która jest: — zainstalowana i stosowana wyłącznie w pojazdach kategorii M1 i N1 (określonych w załączniku II do dyrektywy Rady 70/156/EWG) wprowadzonych po raz pierwszy do ruchu między dniem 1 maja 2006 r. a dniem 31 grudnia 2013 r.,

(1) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

w

postaci

— skuteczny obwód opon, w postaci »l = …mm«, — rozmiar opon, — data ustalenia współczynnika charakterystycznego pojazdu i pomiaru skutecznego obwodu opon,

L 21/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2009

— numer identyfikacyjny pojazdu, — część pojazdu, w której zamontowany jest adapter (o ile występuje), — część pojazdu, w której zamontowany jest czujnik ruchu, jeżeli nie jest podłączony do skrzyni biegów lub w przypadku niezastosowania adap­ tera, — kolor przewodu łączącego adapter z częścią pojazdu, z której dochodzą impulsy, — numer seryjny czujnika ruchu wbudowanego w adapter.”. (3) W rozdziale V, sekcja 2, dodaje się wymóg w brzmieniu: „— 250a.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 87 z 200924.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie kontroli urządzeń rejestrujących przeprowadzanych w ramach kontroli drogowych oraz przez uprawnione warsztaty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 108) (1)

 • Dz. U. L21 - 83 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33)

 • Dz. U. L21 - 81 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28)

 • Dz. U. L21 - 77 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27)

 • Dz. U. L21 - 75 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2008/26)

 • Dz. U. L21 - 71 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (EBC/2008/25)

 • Dz. U. L21 - 69 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/24)

 • Dz. U. L21 - 66 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/23)

 • Dz. U. L21 - 53 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8398)

 • Dz. U. L21 - 43 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8100)

 • Dz. U. L21 - 41 z 200924.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L21 - 39 z 200924.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/4/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. środki przeciwdziałania służące do zapobiegania manipulacjom zapisami tachografu i do wykrywania ich, zmieniające dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1)

 • Dz. U. L21 - 38 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2008/2009 (etap drugi)

 • Dz. U. L21 - 16 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L21 - 10 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L21 - 1 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 0 z 200924.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.