Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 77 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27)

Data ogłoszenia:2009-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 77 - Strona 3

Strona 3 z 3
4. W pierwszym dniu operacyjnym transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym („TARGET2”) następującym po dniu 1 stycznia 2009 r. każdy uczestniczący KBC przekaże albo otrzyma wyrażoną w liczbach bezwzględnych wartość kwoty (w euro) wskazanej obok nazwy takiego banku w czwartej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do niniejszej decyzji, przy czym znak „+” odnosić się będzie do wierzytel­ ności przekazywanej przez KBC na rzecz EBC, a znak „–” do wierzytelności przekazanej przez EBC na rzecz KBC. 5. W pierwszym dniu operacyjnym systemu TARGET2 następującym po dniu 1 stycznia 2009 r. EBC oraz uczestni­ czące KBC podlegające obowiązkowi przekazania odpowiednich kwot zgodnie z ust. 4 dokonają, niezależnie od powyższego, przekazania odsetek naliczonych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia takiego przekazania w odniesieniu do odpo­ wiednich kwot należnych od EBC lub odpowiednich uczestni­ czących KBC. Podmioty przekazujące i otrzymujące powyższe odsetki będą tożsame z podmiotami przekazującymi i otrzymującymi kwoty, w stosunku do których odsetki zostały naliczone. Artykuł 4 Postanowienia ogólne 1. Odsetki naliczane zgodnie z art. 2 ust. 5 oraz art. 3 ust. 5 zostaną naliczone w oparciu o okresy dzienne, przy użyciu metody naliczania przyjmującej 360-dniowy rok oraz przy zastosowaniu stopy procentowej równej krańcowej stopie procentowej zastosowanej przez Eurosystem w ostatniej prze­ prowadzonej podstawowej operacji refinansującej. 2. Każde przekazanie środków dokonane zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 3 ust. 4 i 5 zostanie dokonane osobno, za pośrednictwem systemu TARGET2. 3. EBC oraz uczestniczące KBC podlegające obowiązkowi przekazania odpowiednich kwot zgodnie z ust. 2 wydadzą, przy zastosowaniu odpowiednich procedur, wszelkie instrukcje niezbędne dla prawidłowego i terminowego przekazania odpo­ wiednich środków.

1. Biorąc pod uwagę, iż korekta wierzytelności równoważ­ nych przekazanym aktywom rezerwy walutowej zostanie w odniesieniu do Národná banka Slovenska uregulowana decyzją EBC/2008/33 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania przez Národná banka Slovenska wpłat na poczet kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wnie­ sienia wkładów na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (1), niniejszy artykuł reguluje korektę wierzy­ telności równoważnych aktywom rezerwy walutowej przeka­ zanym przez inne uczestniczące KBC.

(1) Zob. s. 83 niniejszego Dziennika Urzędowego.

24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/79

Artykuł 5 Postanowienia końcowe 1. 2. 3. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Decyzja EBC/2006/24 zostaje niniejszym uchylona z dniem 1 stycznia 2009 r. Odesłania do decyzji EBC/2006/24 należy rozumieć jako odesłania do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 12 grudnia 2008 r. Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

L 21/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2009

ZAŁĄCZNIK WIERZYTELNOŚCI RÓWNOWAŻNE PRZEKAZANYM DO EBC REZERWOM WALUTOWYM

Wierzytelność równoważna prze­ Wierzytelność równoważna prze­ kazanym do EBC rezerwom walu­ kazanym do EBC rezerwom Kwota przekazywana towym, stan na dzień 1 stycznia walutowym, stan na dzień (EUR) 2009 r. 31 grudnia 2008 r. (EUR) (EUR)

Uczestniczący KBC

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique Deutsche Bundesbank Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Bank of Greece Banco de España Banque de France Banca d’Italia Central Bank of Cyprus Banque centrale du Luxembourg Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta De Nederlandsche Bank Oesterreichische Nationalbank Banco de Portugal Banka Slovenije Národná banka Slovenska Suomen Pankki Suma (2)

1 423 341 995,63 11 821 492 401,85 511 833 965,97 1 046 595 328,50 4 349 177 350,90 8 288 138 644,21 7 217 924 640,86 71 950 548,51 90 730 275,34 35 831 257,94 2 243 025 225,99 1 161 289 917,84 987 203 002,23 183 995 237,74 0 717 086 011,07 40 149 615 804,58

1 397 303 846,77 10 909 120 274,33 639 835 662,35 1 131 910 590,58 4 783 645 755,10 8 192 338 994,75 7 198 856 881,40 78 863 331,39 100 638 597,47 36 407 323,18 2 297 463 391,20 1 118 545 877,01 1 008 344 596,55 189 410 251,00 399 443 637,59 (1) 722 328 204,76 40 204 457 215,43

– 26 038 148,86 – 912 372 127,52 + 128 001 696,38 + 85 315 262,08 + 434 468 404,20 – 95 799 649,46 – 19 067 759,46 + 6 912 782,88 + 9 908 322,13 + 576 065,24 + 54 438 165,21 – 42 744 040,83 + 21 141 594,32 + 5 415 013,26 + 399 443 637,59 + 5 242 193,69 54 841 410,85

(1) Podlegające przekazaniu w datach wskazanych w decyzji EBC/2008/33. (2) W związku z zaokrągleniami wskazane kwoty mogą nie sumować się do kwoty podanej w rubryce „Suma”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 77 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 87 z 200924.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie kontroli urządzeń rejestrujących przeprowadzanych w ramach kontroli drogowych oraz przez uprawnione warsztaty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 108) (1)

 • Dz. U. L21 - 83 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33)

 • Dz. U. L21 - 81 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28)

 • Dz. U. L21 - 75 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2008/26)

 • Dz. U. L21 - 71 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (EBC/2008/25)

 • Dz. U. L21 - 69 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/24)

 • Dz. U. L21 - 66 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/23)

 • Dz. U. L21 - 53 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8398)

 • Dz. U. L21 - 43 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8100)

 • Dz. U. L21 - 41 z 200924.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L21 - 39 z 200924.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/4/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. środki przeciwdziałania służące do zapobiegania manipulacjom zapisami tachografu i do wykrywania ich, zmieniające dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1)

 • Dz. U. L21 - 38 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2008/2009 (etap drugi)

 • Dz. U. L21 - 16 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L21 - 10 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L21 - 3 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L21 - 1 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 0 z 200924.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.