Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 77

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27)

Data ogłoszenia:2009-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 77

Strona 1 z 3
24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/77

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27) (2009/57/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (5)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem EBC”), w szczególności jego art. 30, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W celu dostosowania wartości udziału każdego z uczestniczących KBC w całkowitej wartości kapitałowej EBC odpowiednie wagi klucza kapitałowego przyporząd­ kowane każdemu z uczestniczących KBC z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. powinny zostać wyrażone jako procentowy udział kapitału subskrybowanego przez poszczególne uczestniczące KBC w całkowitej wartości kapitałowej EBC. Dlatego też niezbędne stało się przyjęcie nowej decyzji EBC uchylającej decyzję EBC/2006/24 z dnia 15 grudnia 2006 r. określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytel­ ności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (2). Na podstawie art. 1 decyzji Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowację z dniem 1 stycznia 2009 r. (3) derogacja na rzecz Słowacji wskazana w art. 4 Aktu Przystąpienia z 2003 r. (4) podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2009 r.,

Decyzja EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. doty­ cząca procentowego udziału krajowych banków central­ nych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (1) wprowadza korektę klucza subskrypcji kapitału EBC (zwanego dalej „kluczem kapitałowym”) zgodnie z art. 29 ust. 3 Statutu ESBC oraz ustanawia nowe wagi skorygowanego klucza kapitałowego (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”) przypisane do poszczególnych KBC z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. W związku ze zmianami w wagach klucza kapitałowego oraz związanymi z nimi zmianami w udziałach KBC w subskrybowanym kapitale EBC niezbędna jest korekta wierzytelności przyznanych przez EBC zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu na rzecz krajowych banków centralnych państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi KBC”), równoważnych rezerwom walutowym przekazywanym przez uczestniczące KBC na rzecz EBC (zwanych dalej „wierzytelnościami”). Te z uczestniczących KBC, których udział procentowy w zmienionym kluczu kapitałowym zwiększa się w związku z korektą klucza subskrypcji kapitału EBC powinny w związku z tym dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz EBC, podczas gdy EBC powinien dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz tych uczestniczących KBC, których udział procentowy w zmienionym kluczu kapitałowym zmniejsza się. Zgodnie z realizowanymi przez Statut ogólnymi zasa­ dami słuszności, równego traktowania oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań te uczestniczące KBC, których stosunkowy udział w całkowitej wartości kapitałowej EBC w wyniku wskazanej powyżej korekty wzrasta, powinny również dokonać wyrównawczego przekazania środków na rzecz tych uczestniczących KBC, których stosunkowy udział ulega zmniejszeniu.

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Dla celów niniejszej decyzji: a) „całkowita wartość kapitałowa” oznacza sumę rezerw EBC, rezerw rewaluacyjnych oraz odpisów równoważnych rezerwom, obliczonych przez EBC na dzień 31 grudnia 2008 r. Rezerwy EBC oraz wskazane odpisy równoważne rezerwom obejmują, bez naruszenia ogólnego znaczenia terminu „całkowita wartość kapitałowa”, ogólny fundusz rezerwowy oraz odpisy równoważne rezerwom związane z ryzykiem kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen złota; b) „data przekazania” oznacza drugi dzień roboczy następujący po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów sprawozdań finanso­ wych EBC za rok obrachunkowy 2008.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 87 z 200924.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie kontroli urządzeń rejestrujących przeprowadzanych w ramach kontroli drogowych oraz przez uprawnione warsztaty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 108) (1)

 • Dz. U. L21 - 83 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33)

 • Dz. U. L21 - 81 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28)

 • Dz. U. L21 - 75 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2008/26)

 • Dz. U. L21 - 71 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (EBC/2008/25)

 • Dz. U. L21 - 69 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/24)

 • Dz. U. L21 - 66 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/23)

 • Dz. U. L21 - 53 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8398)

 • Dz. U. L21 - 43 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8100)

 • Dz. U. L21 - 41 z 200924.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L21 - 39 z 200924.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/4/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. środki przeciwdziałania służące do zapobiegania manipulacjom zapisami tachografu i do wykrywania ich, zmieniające dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1)

 • Dz. U. L21 - 38 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2008/2009 (etap drugi)

 • Dz. U. L21 - 16 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L21 - 10 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L21 - 3 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L21 - 1 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 0 z 200924.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.