Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 81

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28)

Data ogłoszenia:2009-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 81

24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/81

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28) (2009/58/WE)

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „statutem ESBC”), w szczególności jego art. 48, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. Biorąc pod uwagę wagi klucza kapitałowego określone w art. 2 decyzji EBC/2008/23, poszczególne nieuczestniczące KBC wpłacą na dzień 1 stycznia 2009 r. kwoty przypisane do ich nazw w poniższej tabeli:

Nieuczestniczący KBC

(EUR)

Decyzja EBC/2006/26 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia środków niezbędnych do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (1) określiła udział procentowy w subskrybowanym kapitale Europej­ skiego Banku Centralnego (EBC), jaki krajowe banki centralne (KBC) państw członkowskich, które nie przyjęły euro przed dniem 1 stycznia 2007 r., zobowiązane były opłacić na dzień 1 stycznia 2007 r. jako swój udział w kosztach operacyjnych EBC. Decyzja EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. doty­ cząca procentowego udziału krajowych banków central­ nych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (2) wprowadza korektę klucza subskrypcji kapitału EBC (zwanego dalej „kluczem kapitałowym”) zgodnie z art. 29 ust. 3 statutu ESBC oraz ustanawia nowe wagi skorygowanego klucza kapitałowego (zwane dalej „wagami klucza kapitałowego”) przypisane poszcze­ gólnym KBC z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. Kapitał subskrybowany EBC wynosi 5 760 652 402,58 EUR. W związku z korektą klucza kapitałowego EBC niezbędne jest przyjęcie nowej decyzji EBC, która uchyli decyzję EBC/2006/26 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. oraz określi procentowy udział w subskrybowanym kapitale EBC, który KBC państw członkowskich, które nie przyjmą euro do dnia 1 stycznia 2009 r. (zwane dalej „nieuczestniczącymi KBC”), zobo­ wiązane będą opłacić do dnia 1 stycznia 2009 r.,

Българска народна банка (Bank Narodowy Bułgarii) Česká národní banka Danmarks Nationalbank Eesti Pank Latvijas Banka Lietuvos bankas Magyar Nemzeti Bank Narodowy Bank Polski Banca Națională a României Sveriges Riksbank Bank of England

3 502 591,87

5 835 771,31 5 982 149,49 721 809,75 1 144 007,96 1 716 213,56 5 587 371,98 19 740 488,44 9 937 989,49 9 106 093,68 58 539 980,14

(2)

(3)

(4)

Artykuł 2 Korekta opłaconego kapitału 1. Zważywszy, że każdy z nieuczestniczących KBC opłacił już 7 % swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC według stanu obowiązującego do dnia 31 grudnia 2008 r. zgodnie z decyzją EBC/2006/26, każdy uczestniczący KBC – w celu wyrównania do kwot zawartych w tabeli zawartej w art. 1 – przekaże EBC dodatkową kwotę bądź otrzyma od EBC zwrot.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres i forma opłaconego kapitału Każdy z nieuczestniczących KBC jest zobowiązany do opłacenia 7 % swego udziału w subskrybowanym kapitale EBC według

(1) Dz.U. L 24 z 31.1.2007, s. 15. (2) Zob. s. 66 niniejszego Dziennika Urzędowego.

2. Wszelkie przekazania kwot na podstawie niniejszego arty­ kułu zostaną dokonane zgodnie z decyzją EBC/2008/25 z dnia 12 grudnia 2008 r. określającą warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opła­ conego kapitału (3).

(3) Zob. s. 71 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 21/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.1.2009

Artykuł 3 Postanowienia końcowe 1. 2. 3. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Decyzja EBC/2006/26 zostaje niniejszym uchylona z mocą obowiązującą od dnia 1 styczna 2009 r. Odniesienia do decyzji EBC/2006/26 należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 15 grudnia 2008 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 87 z 200924.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie kontroli urządzeń rejestrujących przeprowadzanych w ramach kontroli drogowych oraz przez uprawnione warsztaty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 108) (1)

 • Dz. U. L21 - 83 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33)

 • Dz. U. L21 - 77 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27)

 • Dz. U. L21 - 75 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2008/26)

 • Dz. U. L21 - 71 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (EBC/2008/25)

 • Dz. U. L21 - 69 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/24)

 • Dz. U. L21 - 66 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/23)

 • Dz. U. L21 - 53 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8398)

 • Dz. U. L21 - 43 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8100)

 • Dz. U. L21 - 41 z 200924.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L21 - 39 z 200924.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/4/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. środki przeciwdziałania służące do zapobiegania manipulacjom zapisami tachografu i do wykrywania ich, zmieniające dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1)

 • Dz. U. L21 - 38 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2008/2009 (etap drugi)

 • Dz. U. L21 - 16 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L21 - 10 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L21 - 3 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L21 - 1 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 0 z 200924.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.