Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 83

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33)

Data ogłoszenia:2009-01-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 83

Strona 1 z 4
24.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/83

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/33) (2009/59/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „statutem ESBC”), w szczególności jego art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 3, art. 49 ust. 1 oraz art. 49 ust. 2,

(3)

cenia kwota to 37 216 406,81 EUR; kwota ta wynika z pomnożenia subskrybowanego kapitału EBC (5 760 652 402,58 EUR) przez wagę klucza kapitało­ wego przypisaną Národná banka Slovenska (0,6934 %), od której to kwoty odjęto opłaconą już część udziału Národná banka Slovenska w subskrybowanym kapitale EBC.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2008/608/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wydanej na podstawie art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia wspólnej waluty przez Słowację z dniem 1 stycznia 2009 r. (1), derogacja na rzecz Słowacji wskazana w art. 4 Aktu Przystąpienia z 2003 r. (2) podlega zniesieniu z dniem 1 stycznia 2009 r.

(2)

Artykuł 49 ust. 1 statutu ESBC stwierdza, iż każdy krajowy bank centralny (KBC) państwa członkowskiego, którego derogacja została uchylona, opłaca subskrybo­ wany przez siebie udział w kapitale EBC w takim samym stopniu, jak KBC innych uczestniczących państw członkowskich. KBC obecnych uczestniczących państw członkowskich opłaciły udziały w subskrybowanym kapi­ tale EBC w całości (3). Zgodnie z art. 2 decyzji EBC/2008/23 z dnia 12 grudnia 2008 r. dotyczącej procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (4) przysługująca Národná banka Slovenska waga w kluczu kapitałowym EBC wynosi 0,6934 %. Národná banka Slovenska opłaciła już część swojego udziału w kapitale subskrybowanym EBC, zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2006/26 z dnia 18 grudnia 2006 r. określającej środki niezbędne do opłacenia kapi­ tału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestni­ czące krajowe banki centralne (5). Pozostająca do wpła­

Zgodnie z art. 49 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 1 statutu ESBC, KBC państw członkowskich, których dero­ gacja została uchylona, przekazują także na rzecz EBC aktywa rezerwy walutowej. Zgodnie z art. 49 ust. 1 statutu ESBC przekazywana kwota jest określana poprzez pomnożenie określonej w euro, zgodnie z obowiązującymi kursami walut, wartości rezerw walu­ towych, które zostały już przekazane do EBC zgodnie z art. 30 ust. 1 statutu ESBC, przez iloraz liczby udziałów subskrybowanych przez dany KBC i liczby udziałów uprzednio opłaconych przez KBC innych uczestniczących państw członkowskich. Przy ustalaniu „wartości rezerw walutowych, które zostały już przeka­ zane do EBC zgodnie z art. 30 ust. 1 statutu ESBC”, należy wziąć pod uwagę uprzednie korekty klucza kapi­ tałowego (6) dokonane zgodnie z art. 29 ust. 3 statutu ESBC oraz rozszerzenia klucza kapitałowego EBC doko­ nane zgodnie z art. 49 ust. 3 statutu ESBC (7). W związku z powyższym, zgodnie z decyzją EBC/2008/27 z dnia 12 grudnia 2008 r. określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (8), równowartość w euro aktywów rezerwy walutowej, które zostały już przeka­ zane na rzecz EBC na podstawie art. 30 ust. 1 statutu ESBC, wynosi 44 154 040 257,26 EUR.

(4)

Národná banka Slovenska przekaże aktywa rezerwy walutowej w dolarach amerykańskich lub złocie albo przekaże te aktywa wyrażone w dolarach amerykańskich lub złocie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 21 POZ 83 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 87 z 200924.1.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie kontroli urządzeń rejestrujących przeprowadzanych w ramach kontroli drogowych oraz przez uprawnione warsztaty (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 108) (1)

 • Dz. U. L21 - 81 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/28)

 • Dz. U. L21 - 77 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2008/27)

 • Dz. U. L21 - 75 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/15 dotyczącą emisji banknotów euro (EBC/2008/26)

 • Dz. U. L21 - 71 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału (EBC/2008/25)

 • Dz. U. L21 - 69 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez uczestniczące krajowe banki centralne (EBC/2008/24)

 • Dz. U. L21 - 66 z 200924.1.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 grudnia 2008 r. dotycząca procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2008/23)

 • Dz. U. L21 - 53 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8398)

 • Dz. U. L21 - 43 z 200924.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8100)

 • Dz. U. L21 - 41 z 200924.1.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L21 - 39 z 200924.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/4/WE z dnia 23 stycznia 2009 r. środki przeciwdziałania służące do zapobiegania manipulacjom zapisami tachografu i do wykrywania ich, zmieniające dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1)

 • Dz. U. L21 - 38 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 71/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustalające ilość kukurydzy udostępnioną do skupu interwencyjnego w roku gospodarczym 2008/2009 (etap drugi)

 • Dz. U. L21 - 16 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (1)

 • Dz. U. L21 - 10 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zmian do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 oraz do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27 (1)

 • Dz. U. L21 - 3 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. dostosowujące do postępu technicznego po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L21 - 1 z 200924.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 67/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L21 - 0 z 200924.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.