Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 10

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/108/WE z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 10

Strona 1 z 12
L 213/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2009/108/WE z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Tech­ nicznego,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (1), w szczególności jej art. 17,

Artykuł 1 W dyrektywie 97/24/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II do rozdziału 5 dyrektywy 97/24/WE wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy; 2) w załączniku III do rozdziału 9 dyrektywy 97/24/WE wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy; 3) w załączniku IV do rozdziału 9 dyrektywy 97/24/WE wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Z mocą od dnia 1 maja 2010 r. państwa członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu WE ani zabronić rejestracji, sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu dwu- lub trzykołowych pojazdów zachowujących zgodność z przepisami dyrektywy 97/24/WE zmienionej niniejszą dyrek­ tywą ze względu na środki zapobiegające zanieczyszczaniu powietrza lub emisjom hałasu. 2. Z mocą od dnia 1 maja 2010 r. państwa członkowskie, ze względu na środki zapobiegające zanieczyszczaniu powietrza lub emisjom hałasu, odmawiają przyznania homologacji typu WE wszelkim nowym dwu- lub trzykołowym pojazdom silni­ kowym, które nie zachowują zgodności z przepisami dyrektywy 97/24/WE zmienionej niniejszą dyrektywą. Artykuł 3

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 97/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silniko­ wych (2) jest jedną z dyrektyw cząstkowych odnoszących się do procedury homologacji typu WE dwui trzykołowych pojazdów silnikowych, ustanowionej dyrektywą 2002/24/WE.

(2)

Aby uwzględnić szczególne działanie pojazdów hybrydo­ wych, należy dostosować procedurę badań na potrzeby homologacji typu, wykorzystywaną do pomiarów zanie­ czyszczeń gazowych z dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych. W tym celu należy przyjąć procedurę podobną do procedury stosowanej w regulaminie nr 83 EKG ONZ dotyczącym emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik.

(3)

Aby zapewnić zgodność pojazdów hybrydowych z dopuszczalnymi wartościami hałasu określonymi w dyrektywie 97/24/WE we wszystkich trybach pracy, konieczne jest również dostosowanie ustanowionej w dyrektywie 97/24/WE procedury badań na potrzeby homologacji typu wykorzystywanej do pomiaru poziomu hałasu.

(4)

W związku z tym dyrektywa 97/24/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(1) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 226 z 18.8.1997, s. 1.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wyko­ nania niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2010 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

18.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/11

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 213 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 28 z 200918.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju parafinowego CAS 64742-54-7 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6305) (1)

 • Dz. U. L213 - 26 z 200918.8.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2009 r. dotycząca niewłączenia oleju naftowego CAS 92062-35-6 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6303) (1)

 • Dz. U. L213 - 8 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Batata doce de Aljezur (ChOG))

 • Dz. U. L213 - 5 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 745/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L213 - 3 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L213 - 1 z 200918.8.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.