Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 215 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. rozporządzenie (WE) nr 1741/2006 ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

Data ogłoszenia:2009-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 215 POZ 5

20.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 760/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. rozporządzenie (WE) nr 1741/2006 ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

produktów rolnych (3) ustanowiono zasadę, zgodnie z którą ilości produktów pobrane jako próbki podczas dokonywania celnych formalności wywozowych, a następnie niezwrócone, do celów wyliczania wypłat z tytułu refundacji wywozowych uważa się za nieodjęte.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1741/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1741/2006 (2) stanowi, że mięso bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, w odniesieniu do którego zgłoszenie wprowadzenia do składowania zostało przyjęte, podlega kontroli fizycznej, obejmującej reprezentatywną próbę nie mniej niż 5 % przyjętych zgłoszeń wprowadzenia do składowania. W trosce o równe traktowanie podmiotów eksportują­ cych w ramach przepisów rozporządzenia (WE) nr 1741/2006 oraz eksporterów bezpośrednich, należy zagwarantować, że ilości wywozu nieobjęte kontrolą fizyczną zostaną uwzględnione przy wyliczaniu wypłat z tytułu refundacji wywozowych. Już w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Przy wyliczaniu wypłat z tytułu refundacji wywozo­ wych ilości produktów pobrane jako próbki do kontroli fizycznej, o której mowa w art. 4 ust. 8, a następnie niezwró­ cone, uważa się za nieodjęte od ilości podlegającej wywo­ zowi.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 19 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 7.

(3) Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 215 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L215 - 3 z 200920.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (1)

  • Dz. U. L215 - 1 z 200920.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.