Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 217 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii Północnej do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6394) (1)

Data ogłoszenia:2009-08-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 217 POZ 5

21.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/5

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Irlandii Północnej do wykazu regionów, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6394)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/621/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wdrażany jest krajowy program zwalczania choroby Aujeszkyego.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja zbadała dokumentację przedstawioną przez państwo członkowskie i uznała, że krajowy program zwalczania w Irlandii Północnej spełnia kryteria ustano­ wione w art. 9 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym Irlandia Północna powinna zostać włączona do wykazu znajdującego się w załączniku II do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem 2008/185/WE. odpowiednio zmienić decyzję

W dyrektywie 64/432/EWG określono przepisy mające zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu bydłem i trzodą chlewną. W art. 9 tej dyrektywy usta­ nowiono kryteria zatwierdzania obowiązkowych krajo­ wych programów zwalczania określonych chorób zakaź­ nych, w tym choroby Aujeszkyego. W decyzji Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (2) ustalono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu świń między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do tej choroby. Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego. Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji uzupełnia­ jącą dokumentację dotyczącą statusu Irlandii Północnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Od kilku lat

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 20 sierpnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2) Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19.

L 217/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.8.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

BE ES

Belgia Hiszpania

Wszystkie regiony Terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja Terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León Terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich Wszystkie regiony Prowincja Bolzano Wszystkie regiony w Irlandii Północnej”

HU IT UK

Węgry Włochy Zjednoczone Królestwo

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 217 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L217 - 3 z 200921.8.2009

    Decyzja Komisji z dnia 20 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2005/779/WE w odniesieniu do włączenia regionu Abruzji do wykazu włoskich regionów wolnych od choroby pęcherzykowej świń (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6388) (1)

  • Dz. U. L217 - 1 z 200921.8.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.