Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 51

6.3.11.2.

6.3.11.2.1. częstotliwość migania światła musi wynosić 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.2.2. światła kierunkowskazów znajdujące się po tej samej stronie pojazdu muszą migać z  tą samą częstotliwo­ ścią i w tej samej fazie. 6.3.11.3. W przypadku gdy zamontowane na pojeździe światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla prędkości pracy silnika zawartej w przedziale między 50 a 100 % jego prędkości pracy odpowiadającej pręd­ kości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.3.1. światła muszą migać z częstotliwością 90 ± 30 razy na minutę; 6.3.11.3.2. światła kierunkowskazów znajdujące się po tej samej stronie pojazdu mogą migać albo jednocześnie, albo na przemian. Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref okre­ ślonych w dodatku 1. 6.3.11.4. W przypadku kiedy zamontowane na pojeździe światła kierunkowskazów są zasilane prądem zmiennym, dla prędkości pracy silnika zawartej w przedziale między prędkością pracy na biegu jałowym, określoną przez pro­ ducenta, a 50 % jego prędkości pracy odpowiadającej prędkości maksymalnej pojazdu:

6.3.11.4.1. częstotliwość migania musi zawierać się w przedziale między 90 + 30 a 90 – 45 razy na minutę; 6.3.11.4.2. światła kierunkowskazów znajdujące się po tej samej stronie pojazdu mogą migać jednocześnie albo na prze­ mian. Światła przednie nie mogą być widoczne od tyłu, a światła tylne od przodu, w obrębie stref określonych w dodatku 1. 6.3.11.5. W przypadku usterki jednego z kierunkowskazów, innej niż zwarcie obwodu, drugi kierunkowskaz musi na­ dal migać lub świecić się, nie migając, przy czym częstotliwość migania może w takiej sytuacji różnić się od częstotliwości określonych powyżej. Światła stopu Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: jeżeli występuje tylko jedno światło stopu, to jego środek odniesienia musi leżeć na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, lub — jeżeli występują dwa światła stopu — muszą być one umieszczone symetrycznie w stosunku do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu. W pionie: minimalnie 250 mm i maksymalnie 1 500 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 45° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli światło jest umieszczone na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.4.  6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.3.1.

6.4.3.2. 6.4.3.3. 6.4.4. 

25.8.2009

6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 6.4.8. 6.4.9.

PL Ustawienie: do tyłu.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/17

Mogą być zgrupowane z jednym lub z kilkoma innymi światłami tylnymi. Nie mogą być połączone z innym światłem. Mogą być zespolone z tylnym światłem pozycyjnym. Funkcjonalne połączenie elektryczne: światło stopu musi się zapalać w momencie uruchomienia co najmniej jed­ nego hamulca roboczego. Wskaźnik włączenia świateł: zakazany. Przednie światła pozycyjne Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne przednie światło pozycyjne może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego świa­ tła przedniego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia przedniego świa­ tła pozycyjnego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, przednie światło pozycyjne, które jest zespolone z  innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki sposób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu, dwa przednie światła pozycyjne, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środko­ wej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.