Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 51

(6)  E/ECE/TRANS/505/Add. 52/Amend. 1.

L 222/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów prze­ niesienia do prawa krajowego i stosowania dyrektyw okre­ ślonych w załączniku VII część B,

— odmówić rejestracji, sprzedaży ani dopuszczenia do ruchu pojazdów mechanicznych dwu- lub trzykołowych, jeżeli instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej jest zgodna z wymaganiami niniejszej dyrektywy. 2. Państwa członkowskie odmawiają przyznania homologacji typu WE dla każdego nowego typu pojazdu mechanicznego dwulub trzykołowego z przyczyn odnoszących się do instalacji urzą­ dzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej, jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone w niniejszej dyrektywie. 3. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawo­ wych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie obję­ tej niniejszą dyrektywą. Artykuł  6 Dyrektywa 93/92/EWG, zmieniona dyrektywą wymienioną w za­ łączniku VII część A, zostaje uchylona, z zastrzeżeniem zobowią­ zań państw członkowskich odnoszących się do terminów przeniesienia do prawa krajowego  i  stosowania dyrektyw okre­ ślonych w załączniku VII część B. Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy zgodnie z  tabelą korelacji w załączniku VIII. Artykuł  7 Niniejsza dyrektywa wchodzi w  życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł  8 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Niniejszą dyrektywę stosuje się do instalacji urządzeń oświetlenio­ wych  i  sygnalizacji świetlnej we wszystkich typach pojazdów, o których mowa w art. 1 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 2 Procedura regulująca przyznawanie homologacji WE części w od­ niesieniu do urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej w typie pojazdu mechanicznego dwu- lub trzykołowego oraz za­ sady regulujące swobodny przepływ takich pojazdów są takie same jak te ustanowione w dyrektywie 2002/24/WE. Artykuł 3 1. Zgodnie z  art.  11 dyrektywy  2002/24/WE niniejszym po­ twierdza się równoważność wymogów ustanowionych w niniej­ szej dyrektywie w  odniesieniu do motocykli dwukołowych oraz wymogów ustanowionych w rozporządzeniu nr 53 EKG ONZ. 2. Organy państw członkowskich odpowiedzialne za przyzna­ wanie homologacji WE części zobowiązane są uznawać homolo­ gacje przyznane zgodnie z  wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu nr 53 EKG ONZ oraz znaki homologacji czę­ ści, traktując je jako zamienne w odniesieniu do odpowiadających im homologacji przyznawanych zgodnie z wymogami niniejszej dyrektywy. Artykuł 4 Zmiany, niezbędne w celu dostosowania do postępu techniczne­ go wymogów załączników  I–VI przyjmuje się zgodnie z  proce­ durą określoną w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2002/24/WE. Artykuł 5 1. Państwa członkowskie nie mogą, z przyczyn odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej: — odmówić, w  odniesieniu do typu pojazdu mechanicznego dwu- lub trzykołowego, przyznania homologacji typu WE, lub

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/3

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK I: Dodatek 1: Dodatek 2: ZAŁĄCZNIK II: Dodatek 1: Dodatek 2: Dodatek 3: Dodatek 4: Definicje i ogólne wymogi Powierzchnie świetlne, oś i środek odniesienia oraz kąty widoczności geometrycznej Definicja barw świateł Wymogi mające zastosowanie do motorowerów dwukołowych Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu oraz świateł barwy białej przy ob­ serwacji od tyłu Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w da­ nym typie motoroweru dwukołowego Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnali­ zacji świetlnej w danym typie motoroweru dwukołowego Wymogi mające zastosowanie do motorowerów trzykołowych i lekkich pojazdów czterokołowych Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu  i  świateł barwy białej przy obser­ wacji od tyłu Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w da­ nym typie motoroweru trzykołowego Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnali­ zacji świetlnej w danym typie motoroweru trzykołowego Wymogi mające zastosowanie do motocykli dwukołowych Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu  i  świateł barwy białej przy obser­ wacji od tyłu Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w da­ nym typie motocykla dwukołowego Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnali­ zacji świetlnej w danym typie motocykla dwukołowego Wymogi mające zastosowanie do motocykli z przyczepą boczną Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu  i  świateł barwy białej przy obser­ wacji od tyłu Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w da­ nym typie motocykla z przyczepą boczną Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnali­ zacji świetlnej w danym typie motocykla z przyczepą boczną Wymogi mające zastosowanie do pojazdów trzykołowych Widoczność świateł barwy czerwonej przy obserwacji od przodu  i  świateł barwy białej przy obser­ wacji od tyłu Rysunek przedstawiający rozmieszczenie Dokument informacyjny dotyczący instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w da­ nym typie pojazdu trzykołowego Świadectwo homologacji WE części w odniesieniu do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnali­ zacji świetlnej w danym typie pojazdu trzykołowego CZĘŚĆ A: Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany CZĘŚĆ B: Terminy przeniesienia do prawa krajowego i daty rozpoczęcia stosowania ZAŁĄCZNIK VIII: Tabela korelacji

ZAŁĄCZNIK III: Dodatek 1: Dodatek 2: Dodatek 3: Dodatek 4:

ZAŁĄCZNIK IV: Dodatek 1: Dodatek 2: Dodatek 3: Dodatek 4:

ZAŁĄCZNIK V: Dodatek 1: Dodatek 2: Dodatek 3: Dodatek 4:

ZAŁĄCZNIK VI: Dodatek 1: Dodatek 2: Dodatek 3: Dodatek 4:

ZAŁĄCZNIK VII:

L 222/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.