Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 51

Tylne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Niemniej jednak w  przypadku motorowerów trzykołowych, których maksymalna szerokość przekracza 1 000 mm, wymagane są dwa tylne szkła odblaskowe, inne niż trójkątne.

6.7.2. 6.7.3.  6.7.3.1.

Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: środek odniesienia musi być usytuowany na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej po­ jazdu, jeżeli występuje tylko jedno szkło odblaskowe, jeżeli zaś występują dwa szkła odblaskowe, muszą one być rozmieszczone symetrycznie względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu. W przypadku pojazdu z dwoma tylnymi szkłami odblaskowymi: — krawędzie powierzchni świetlnej położone w najdalszej odległości od środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu nie mogą być położone w odległości większej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu, minimalna odległość między wewnętrznymi krawędziami szkieł odblaskowych musi wynosić  500 mm. Odległość ta może zostać zmniejszona do 400 mm, jeżeli maksymalna szerokość pojazdu jest mniejsza niż 1 300 mm.

6.7.3.2. 6.7.3.3. 6.7.4. 

W pionie: minimalnie 250 i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: z tyłu pojazdu. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° w lewo i w prawo. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

6.7.5. 6.7.6. 6.7.7.

Ustawienie: do tyłu. Mogą być zgrupowane z jakimkolwiek innym światłem. Inne wymogi Powierzchnia świetlna szkła odblaskowego może posiadać części wspólne z jakimkolwiek innym światłem bar­ wy czerwonej, zamontowanym z tyłu pojazdu.

6.8. 

Szkła odblaskowe zamontowane w pedałach Każdy z pedałów motoroweru trzykołowego musi być wyposażony w dwa szkła odblaskowe. Przedmiotowe szkła odblaskowe muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich powierzchnie świetlne były usytuowane ze­ wnętrznie względem samego pedału oraz aby były one prostopadłe względem płaszczyzny nośnej pedału, a ich oś optyczna równoległa względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu.

6.8.1. 6.8.2.

Ilość: cztery szkła odblaskowe lub zespoły szkieł odblaskowych. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji.

(1)  Zgodnie z klasyfikacją określoną w dyrektywie 76/757/EWG.

L 222/34

6.8.3. 

PL Inne wymogi

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2009

Powierzchnia świetlna omawianych szkieł odblaskowych musi być wsunięta w głąb ich obudowy. Szkła muszą być tak zamontowane w korpusie pedału, aby były wyraźnie widoczne zarówno od tyłu, jak i od przodu po­ jazdu. Oś odniesienia szkieł, których kształt powinien być dostosowany do kształtu korpusu pedału, musi być prostopadła do osi pedału. Obowiązek wyposażania pedałów pojazdów w szkła odblaskowe dotyczy tylko ta­ kich pedałów, które za pośrednictwem układu korbowego lub podobnego mogą zastępować silnik jako źródło napędu. Szkieł tych nie trzeba montować na pedałach uruchamiających pewne funkcje pojazdu lub służących jedynie za podpórki dla nóg kierowcy bądź pasażera.

6.9.  6.9.1. 6.9.2. 6.9.3. 6.9.3.1. 6.9.3.2. 6.9.3.3.

Boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne Ilość z każdej strony: jedno lub dwa szkła klasy IA (1). Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: brak szczególnych specyfikacji. W pionie: minimalnie 300 mm i maksymalnie 900 mm powyżej nawierzchni. W kierunku wzdłużnym: tak, aby w normalnych warunkach urządzenie nie mogło być przesłonięte ani przez kierowcę czy pasażera, ani przez elementy ich ubioru. Widoczność geometryczna Kąty poziome: 30° do przodu i do tyłu. Kąty pionowe: 15° powyżej i poniżej płaszczyzny poziomej. Niemniej jednak kąt pionowy poniżej płaszczyzny poziomej może zostać zmniejszony do 5°, jeżeli szkło jest usytuowane na wysokości mniejszej niż 750 mm powyżej nawierzchni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.