Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 51

(*) Niepotrzebne skreślić. (1) Na oddzielnym arkuszu należy podać prawidłowo zidentyfikowane typy każdego urządzenia spełniającego wymogi dotyczące montażu, przewidziane w niniejszym załączniku. (2) Tylko dla motorowerów dwukołowych wyposażonych w pedały.

25.8.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/41

ZAŁĄCZNIK  IV WYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO MOTOCYKLI DWUKOŁOWYCH 1. Wszystkie motocykle dwukołowe muszą być wyposażone w następujące urządzenia oświetleniowe i sygnali­ zacji świetlnej: światło drogowe; światło mijania; kierunkowskazy; światło stopu; przednie światło pozycyjne; tylne światło pozycyjne; światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną; tylne szkło odblaskowe inne niż trójkątne. Ponadto wszelkie motocykle dwukołowe mogą być wyposażone w  następujące urządzenia oświetlenio­ we i sygnalizacji świetlnej: przednie światło przeciwmgielne; tylne światło przeciwmgielne; światła awaryjne; boczne szkła odblaskowe inne niż trójkątne. Każde z urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, wymienione w pkt 1 i 2, musi być zamontowane zgodnie z przepisami pkt 6. Montaż innych urządzeń oświetleniowych  i  sygnalizacji świetlnej, poza urządzeniami wymienionymi w pkt 1 i 2, jest niedozwolony. Urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej określone w pkt 1 i 2, homologowane w odniesieniu do po­ jazdów kategorii M1  i N1 zgodnie z dyrektywami 76/757/EWG, 76/758/EWG, 76/759/EWG, 76/760/EWG, 76/761/EWG, 76/762/EWG, 77/538/EWG lub  77/539/EWG, są dozwolone również w  również w motocyklach.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

4.

5.

6.  6.1.  6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.3.1.

SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE MONTAŻU Światła drogowe Ilość: jedno lub dwa. Rysunek przedstawiający rozmieszczenie: brak szczególnych specyfikacji. Umiejscowienie W kierunku poprzecznym: — niezależne światło drogowe może być zamontowane powyżej, poniżej lub obok innego światła przed­ niego: jeżeli światła te są umieszczone jedno nad drugim, to środek odniesienia światła drogowego musi znajdować się na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli światła te są umieszczone jedno obok drugiego, to ich środki odniesienia muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu,

L 222/42

PL —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

światło drogowe, które jest zespolone z innym światłem przednim, musi być zamontowane w taki spo­ sób, aby jego środek odniesienia leżał na środkowej płaszczyźnie wzdłużnej pojazdu; jeżeli jednak po­ jazd jest wyposażony w niezależne światło mijania umieszczone na wysokości światła drogowego, środki odniesienia obu tych świateł muszą być symetryczne względem środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu, dwa światła drogowe, z których jedno albo oba jest/są zespolone z innym światłem przednim, muszą być zamontowane w  taki sposób, aby ich środki odniesienia były symetryczne względem środkowej płasz­ czyzny wzdłużnej pojazdu.

25.8.2009

6.1.3.2.

W kierunku wzdłużnym: z przodu pojazdu. Wymogi w tym zakresie uważa się za spełnione, jeżeli odbicie emi­ towanego przez urządzenie światła w lusterkach wstecznych lub odblaskowych elementach powierzchni po­ jazdu bezpośrednio lub pośrednio nie przeszkadza kierowcy. W przypadku pojedynczego, niezależnego światła drogowego odległość między krawędzią powierzchni świetl­ nej światła drogowego a krawędzią powierzchni świetlnej światła mijania nie może przekraczać 200 mm dla każdej pary świateł. W przypadku dwóch świateł drogowych: odległość między powierzchniami świetlnymi obu świateł drogo­ wych nie może być większa niż 200 mm. Widoczność geometryczna Widoczność powierzchni świetlnej — nawet stref pozornie nieoświetlonych — dla danego kierunku obser­ wacji musi być zapewniona w obszarze kąta bryłowego ograniczonego przez linie przechodzące przez pełny kontur powierzchni świetlnej i odchylone na zewnątrz o kąt wynoszący minimum 5° w stosunku do osi od­ niesienia reflektora. Kąty widoczności geometrycznej określa się na podstawie konturu rzutu powierzchni świetlnej na poprzeczną płaszczyznę, styczną do najbardziej wysuniętej do przodu części szkła reflektora.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.