Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/67/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w dwu- lub trzykołowych pojazdach silnikowych (1)

Data ogłoszenia:2009-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 51

ZAŁĄCZNIK  I DEFINICJE  I  OGÓLNE WYMOGI

A.  DEFINICJE Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje: 1.  typ pojazdu w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej oznacza pojazdy, które nie różnią się od siebie pod istotnymi względami, takimi jak: 1.1. 1.2. 1.3. wymiary oraz zewnętrzny kształt pojazdu; ilość i rozmieszczenie urządzeń; ponadto za „nienależące do różnych typów” uważa się:

1.3.1. pojazdy, które różnią się od siebie w  znaczeniu ppkt  1.1  i  1.2, lecz różnice te nie pociągają za sobą zmian w  od­ niesieniu do typu, numeru, rozmieszczenia oraz geometrycznej widoczności świateł wymaganych dla danego typu pojazdu; 1.3.2. pojazdy z zamontowanymi światłami opcjonalnymi, objętymi homologacją na mocy niniejszej dyrektywy, lub po­ zbawione takich świateł;

2. 

płaszczyzna poprzeczna oznacza płaszczyznę pionową, prostopadłą do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu;

3. 

pojazd nieobciążony oznacza pojazd bez kierowcy, pasażerów i bez ładunku, ale z pełnym zbiornikiem paliwa i z normalnym zestawem narzędzi;

4. 

urządzenie oznacza część składową lub zespół części spełniające jedną lub kilka funkcji;

5. 

światło oznacza urządzenie przeznaczone do oświetlania drogi lub wysyłania sygnałów świetlnych do innych uczestników ruchu. Za światła uważa się również światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną oraz szkła odblaskowe;

5.1. 

pojedyncze światło oznacza urządzenie posiadające jedną funkcję oraz jedną powierzchnię świetlną oraz jedno lub kilka źródeł światła. Do celów montażu w pojeździe „pojedyncze światło” oznacza również jakikolwiek zestaw dwóch świateł niezależ­ nych bądź zgrupowanych, nawet identycznych, spełniających tę samą funkcję, o ile są one zamontowane w taki spo­ sób, że obszar światła rzucanego przez ich powierzchnie świetlne na daną płaszczyznę poprzeczną obejmuje nie mniej niż  60 % powierzchni najmniejszego prostokąta ograniczającego obszar rzutów wyżej wspomnianych po­ wierzchni świetlnych. W takiej sytuacji każde z tych świateł, w przypadkach objętych wymogiem homologacji, musi uzyskać homologację dla światła typu „D”;

25.8.2009

5.2. 

PL światła równoważne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/5

oznaczają światła spełniające tę samą funkcję i zatwierdzone w kraju, w którym zarejestrowany jest pojazd; w chwili zatwierdzenia światła te mogą mieć inne cechy charakterystyczne niż światła zamontowane w pojeździe, z zastrze­ żeniem, że spełniają one wymogi niniejszego załącznika; 5.3.  światła niezależne oznaczają światła posiadające oddzielne powierzchnie świetlne, źródła światła i obudowy; 5.4.  światła zgrupowane oznaczają światła posiadające oddzielne powierzchnie świetlne i źródła światła, lecz wspólną obudowę; 5.5.  światła połączone oznaczają światła posiadające oddzielne powierzchnie świetlne, lecz wspólne źródło światła oraz wspólną obudowę; 5.6.  światła zespolone oznaczają urządzenia posiadające oddzielne źródła światła lub też pojedyncze źródło światła, działające na kilka spo­ sobów (np. różnice optyczne, mechaniczne lub elektryczne), całkowicie lub częściowo wspólne powierzchnie świetl­ ne oraz wspólną obudowę; 5.7.  światło drogowe oznacza światło przeznaczone do oświetlania drogi przed pojazdem na dużą odległość; 5.8.  światło mijania oznacza światło przeznaczone do oświetlania drogi przed pojazdem, nieoślepiające i nieprzeszkadzające nadjeżdża­ jącym z przeciwnej strony kierowcom ani innym uczestnikom ruchu; 5.9.  światło kierunkowskazu oznacza światło przeznaczone do sygnalizowania innym uczestnikom ruchu, że dany kierowca zamierza zmienić kierunek jazdy w prawo lub w lewo; 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 222 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.